Mantık 2 Konu Anlatımı

testicoz.org

Test Çöz , Online Soru Çöz , İnteraktif Testler


Mantık 2 Konu Anlatımı

* Mantık 1 ve 2 Dersi Tek Kitap Halindedir
* Mantık 1 ve 2 Sınavına Girecek Öğrenciler Mantık Kitabındaki Bütün Ünitelerden Sorumludur

UNİTE 1 MANTIK
UNİTE 1 – 1. KONU Mantığın Konusu

Mantık, Arapça söz, konuşma anlamına gelen nutuk sözcüğünden türetilmiştir. Batı dillerindeki karşılığı ise logictir. Grekçe logos sözcüğünden gelir. Logos; akıl, düşünme, yasa, ilke, söz vb. anlamındadır.

Mantık terimi iki anlamda kullanılır:
1. Doğru düşünme biçimi olarak: 
“Mantıklı düşün!”, “Konuşmalarında hiç mantık var mı?”, “Biraz mantıklı ol!”, “Doğru düşün!” gibi sözler bu anlamda kullanılır. Günlük hayatta sizler de aynı anlama gelebilecek değişik sözleri kullanıyorsunuz.

2. Doğru düşünme biçimini konu alan felsefe disiplini olarak:
Akılyürütme ve belgeleme tarzındaki düşünmenin kurallarını inceler. Bu anlamda, ileri sürülen düşüncenin doğruluğu ile değil, nasıl doğru düşüneceğimiz ile ilgilenir. Dolayısıyla mantık, tüm bilimlerin temelinde yer alır; çünkü bilim gerçeğin bilgisine ulaşmayı amaçlıyorsa eğer, doğru düşünme olmadan gerçekliğin bilgisine ulaşmak olanaksızdır.

Akıl Yürütme Biçimleri
Akıl yürütme biçimleri, tümden gelim, tüme varım ve benzeşim olarak üçe ayrılır.

1. Tümden gelim (dedüksiyon):
İlk Çağ düşünürlerinden Aristoteles’e göre, zihin hakikati bu yol ile arar. Tümden gelim genel ilkelerden hareket ederek tek tek olaylar hakkında bir yargıya ulaşma yoludur. Kısaca, genelden özele ve genelden genele uzanan düşünme biçimi olduğu söylenebilir.

2. Tüme varım (endüksiyon):
Tek tek olgulardan genel önermelere geçmek için izlenen düşünme yoludur. Diğer bir deyişle özelden genele, tikelden tümele ulaşmaktır.

3. Benzeşim (analoji):
Aklın, bazı nesnelerin birbirine benzeyen özelliklerinden yola çıkarak özelden özele doğru izlediği yoldur. Bu durumda, bir nesne ya da olay hakkında ileri sürülen bir yargı, ona benzeyen başka bir nesne ya da olay için de geçerlidir.

Akıl İlkeleri (Mantık İlkeleri)

I. Özdeşlik (Aynılık)
Benzerlik ve eşitlik kavramlarından farklı olarak, bir şeyin kendisiyle özdeş olduğunu dile getiren mantık ilkesidir. Bir önermenin anlamı değişmediği sürece doğruluk değeri daima aynı kalır. Örneğin; “Öğrenci öğrencidir.” önermesinde, öğrenci teriminin anlamı başlangıçta ve sonuçta hep aynıdır.

III. Üçüncü Durumun Olanaksızlığı
Diğer iki mantık ilkesini tamamlayan akıl yürütme ilkesidir. Üçüncü hâlin olanaksızlığı ilkesi, bir önermenin ya doğru ya da yanlış olduğunu ifade eder. Bir yargı, doğruluk değerlerinden ancak birini (doğru ya da yanlış) taşıyabilir.

IV. Yeter – Neden
Yukarıda gördüğümüz üç akıl ilkesi birbirleriyle ilişkilidirler ve birbirlerini tamamlar. Ancak, bunların dışında sonradan ortaya atılan bir ilke daha vardır ki, bu da yeter-neden ilkesidir.

UNİTE 1 – 2. KONU Mantığın Tarihçesi

Mantığın kurucusu Aristoteles (M.Ö. 384-322)’tir. Aristoteles’ten önce de mantıksal düşünme konusunda çabalar ve dağınık bilgiler vardı. Ancak Aristoteles mantığı sistemli bir bilgi alanı hâline  getirmiştir. Bu anlamda, Aristoteles mantığı bulan kişi değil, ama onu sistemli ve düzenli bir biçime dönüştüren ilk kişidir.

UNİTE 2 Klasik Mantık
UNİTE 2 – 1. KONU Kavram ve Terimler

1. Kavram Tanımıİçerik Sahibi 
Günlük yaşantımızda bir takım kavram ve terimler kullanırız. Ancak çoğu zaman bunlardan hangisinin kavram, hangisinin terim olduğu hakkında bir bilgiye sahip değiliz. Yandaki resme dikkatlice bakın. Adamın kafasından parayı geçirmesi ile para kelimesini kullanması arasında ne fark vardır? Bu soru üzerine düşünmeniz size kavram ve terim hakkında bir Şkir verecektir.

2. Terim Tanımı
O hâlde, resim 3’deki adamın, kafasında canlandırdığı para tasarımı kavram olarak adlandırılabilir. Peki, aynı kişinin kafasında canlandırdığı kavram hakkında konuştuğu zaman kullandığı kelimelere ne ad vereceğiz?

3. Kavram Çeşitleri
Kavramlar tek tek ele alınışlarına ve birbirleriyle ilişkilerine göre iki grupta incelenebilir.

4. Kavramlar Arası İlişkiler
Kavramlar arasında dört tür ilişkiden bahsedilebilir.
Eşitlik: Kavramlardan her biri diğerinin tüm bireylerini içine alıyorsa aralarında eşitlik ilişkisi vardır.

Ayrıklık:
Kavramlardan hiçbiri diğerinin bireylerini içermiyorsa aralarında ayrıklık vardır.

Tam Girişimlik:
Kavramlardan biri diğerinin tüm bireylerini kapsıyorsa aralarında tam girişimlik vardır.

Eksik Girişimlilik:
Kavramlardan biri diğerinin bir kısmını kapsıyorsa aralarında eksik girişimlik vardır.

UNİTE 2 – 2. KONU Önerme

1. Önermenin Tanımı ve Yapısı
Önerme, en az iki terimden oluşan, içinde en az bir yargı ve bir doğruluk değeri taşıyan cümlelerdir. Her önerme bir cümledir ama her cümle bir önerme değildir. Dilek, soru, emir ve ünlem cümleleri bir yargı bildirmedikleri ve onlara doğru yanlış denemeyeceği için önerme değildir.

Çocuklar öldürülmesin, şeker de yiyebilsinler. ……………. dilek cümlesi
İnsan nasıl insan oldu?……………………………………………… soru cümlesi
Üniversiteye gireceksen kitap oku. ……………………………. emir cümlesi
Vay canına! ……………………………………………………………. ünlem cümlesi
İnsanlar kardeştir. ……………………………………………………. önerme

Her önerme, özne + yüklem + bağlaçtan oluşur. Diğer bir deyişle bir yükleyen bir yüklenen ve bir de ikisi arasındaki ilişkiyi sağlayan bir bağ vardır. Örneğin, “İnsanlar kardeştir.” önermesinin yapısını inceleyelim.

İnsanlar…………………………………….. Özne (terim)
kardeş………………………………………. Yüklem (terimin özelliği)
dir……………………………………………. Bağlaç (özneyi yükleme bağlar)

Önermeler;
* Doğruluk değerine sahiptir. Doğru ya da yanlış bir değer taşıması gerekir.
Örneğin, “İnsanlar iki ayaklıdır.” önermesi doğru, “İnsanlar dört gözlüdür.”
önermesi ise yanlış değer alır.
* En az bir yargı bildirir.
* Önermenin bilgi verme görevi vardır.
* Önermeler anlamlı cümlelerden oluşur.

2. Önerme Çeşitleri

UNİTE 2 – 3. KONU Kıyas

1. Kıyasın Tanımı ve Yapısı
Kıyas, verilen en az iki önermeden zihnin zorunlu olarak bir sonuç çıkarması işlemidir. Kıyasta, verilen önermelere öncül, öncüllerden zorunlu olarak çıkan önermeye sonuç adı verilir.
Örnek :
1. Öncül Bütün insanlar değerlidir.
2. Öncül Şermin insandır.
Sonuç O hâlde, Şermin değerlidir.

2. Kıyas Çeşitleri
Kıyaslar, basit, bileşik ve düzensiz kıyaslar olmak üzere üç grupta incelenebilir. Aşağıdaki çizelge kıyas çeşitlerini göstermektedir.

Modern mantık, iki değerli mantık, çok değerli mantık, kiplik mantığı, özdeşlik mantığı ve varlık mantığı olmak üzere beşe ayrılır.

UNİTE 3 Modern (Sembolik) Mantık
UNİTE 3 – 1. KONU İki Değerli Mantık

İki değerli mantıkta bir önermenin doğru ve yanlış olmak üzere iki değeri vardır ve başka bir üçüncü olasılık kabul edilmez. İki değerli mantık önermeler ve niceleme mantığı olmak üzere iki bölümde incelenir.

1. Önermeler Mantığı
Önermeler mantığı, birden fazla önerme ve bu önermeleri birleştiren eklemlerin sembolleştirilmesidir. Daha önce, bir yargı belirten ve doğru ya da yanlış olan cümlelere önerme dendiğini görmüştük. Önermeler basit ve bileşik önerme olmak üzere ikiye ayrılıyordu. Bileşik önermeler birden fazla basit önermenin “ve”, “veya”, “ise”, “ancak”, “ancak ve ancak” ve “değil” gibi eklerle birbirine bağlanır

Niceleme Mantigi

Önermelerin niceleyicilerini de (her, bazi) sembollestirip niceleyicileri de dikkate alarak denetlemeler yapan mantik alani niceleme mantigidir. Niceleme mantigina yüklemler mantigi da denir. Yüklemler mantigi önermeleri iç yapilari ile sembollestirir.

Niceleme mantiginin konulari sunlardir :

Niceleyiciler : Niceleme mantiginda karsimiza iki yeni sembol çikar. Tümel niceleyici ( ” ) = “her” anlamina gelir. Önermeler mantigindaki tümel evetleme eklemini ( Ù ) karsilar.

Tikel niceleyici ( $ ) =”bazi” anlamina gelir. Önermeler mantigindaki tikel evetleme eklemini ( Ú ) karsilar.

Niceleme mantiginda, önermeler mantigindan farkli olarak yüklemler (F, B, H) ve bilinmeyen adlar (X, Y, Z) olarak sembollestirilir.

Bilinen adlar yerine “a”, “b”, “c”, bilinmeyen adlar yerine “x”, “y”, “z” sembolleri kullanilir.

Niceleme mantiginda,

 

Bütün insanlar ölümlüdür. ” x(Fx ? Gx)

” F G

 

O halde Ali ölümlüdür. (Ga)

a G

 

” x (Fx ? Gx) Fa Ga biçiminde sembollestirilir.

Niceleme mantiginda olumsuz önermelerin ifadesi de asagidaki gibidir.

Ali insan ölümlü degildir .

” F ~G

önermesi

” x(Fx ? ~Gx) biçiminde sembollestirilir.

 

Bazi insanlar ölümlü degildir .

$ F ~G

önermesi

$ x(Fx Ù ~Gx) biçiminde sembollestirilir.

Açik Önermeler : Içinde “x”, “y”, “z” gibi bilinmeyen adlarin geçtigi önermelere açik önerme denir.

Gx, ” xFx, $ x(Fx Ù Gx), x+y=0, x>8 gibi önermeler açik önermedir.

“ ” x ölümlüdür.” “x>8” gibi önermelerin dogruluk degerlerini bilemeyiz.

Fx ? Gx(x insansa, x ölümlüdür.) açik önermesi x degiskeniyle p(x), q(x) biçiminde gösterilir. “x” in yerine “a” sabiti konuldugunda, durum p(a), q(a) biçimine dönüsür.

Fx ? Gx önermesi özellenir ve,

Fa ? Ga önermesi elde edilir. (Fa ? Ga önermesi evrensel bir önerme degildir.)

Böylece önerme dogruluk degeri olan önermeye dönüsür.

Açik önermeler Evrensel kümeye ( E ) göre de dogruluk degeri alirlar.

Örnegin,

X için (x ölümlüdür.) ” xFx

Önermesinin evrensel kümesi

E: {insan, at, tas} olsun. E: {a,b,c}

Evrensel kümedeki degerler x’in yerine tek tek konur.

 

Insan ölümlüdür Ù At ölümlüdür Ù Tas ölümlüdür .

D D Y

D Ù D Ù Y º Y dogruluk degeri alir.

 

” xFx önermesinin E:{a,b,c} evrensel kümesindeki açilimi da,

Fa Ù Fb Ù Fc olur.

 

Tümel niceleyici bir önermenin bir evrensel kümede gerçeklesmesi için (D degerli olmasi) evrensel kümedeki tüm nesnelerce dogrulanmasi gerekir. Ayni önermenin bir evrensel kümede gerçeklesmemesi için (Y degerli olmasi) evrensel kümedeki en az bir nesne taraŞndan yanlislanmasi gerekir.

 

Tikel niceleyici bir önermenin bir evrensel kümede gerçeklesmesi için (D degerli olmasi), evrensel kümedeki en az bir nesne taraŞndan dogrulanmasi gerekir.

Ayni önermenin bir evrensel kümede gerçeklesmemesi için (Y degeri almasi için), evrensel kümedeki tüm nesnelerce yanlislanmasi gerekir.

Bir açik önerme bir önerme eklemi ile dogruluk degeri olan bir önermeye baglanirsa açik önerme özelligini kaybeder.

Niceleme Mantiginda Önerme Çesitleri : Niceleme mantiginda tekil ve genel olmak üzere iki tür önerme vardir.

Tekil Önerme : Içinde niceleyici geçmeyen ( ” , $ bulunmayan) önerme tekil önermedir.

“p”, “q”, “Fa”, “Gab”, “p Ù q”, “Fa Ú Ga”, “~p”, “~Fa” gibi tekil önermeler basit ve bilesik olmak üzere ikiye ayrilir.

Basit Tekil Önerme : Önerme eklemi (“ Ù ”,” Ú ”,” ? ”,” Û ”,”~”) almayan ve içinde niceleyici geçmeyen önermeler basit tekil önermedir. (“p”, “q”,”Fa”,”Gab” gibi).

Bilesik Tekil Önerme : Önerme eklemi alan ve içinde niceleyici geçmeyen önermeler bilesik tekil önermedir. (“p ? q”, “Fa Ú Gb”,”~p”,”~Fa” gibi)

Genel Önerme : ” xFx, $ xGx, ~ ” xFx, $ (Fx ? Gx) gibi, içinde en az bir niceleyicinin geçtigi önermedir. Genel önermeler de basit genel ve bilesik genel olmak üzere ikiye ayrilir.

Basit Genel Önerme : Niceleyiciyi etkileyen önerme ekleminin bulunmadigi önermeler basit genel önermedir.

Tümel Basit Genel Önerme :Tümel niceleyicisi bulunan ve niceleyicinin önerme eklemi almadigi önermeler tümel basit genel önermedir.

Tikel Basit Genel Önerme : Tikel niceleyicisi bulunan ve niceleyicinin önerme eklemi almadigi önermeler tikel basit genel önermedir.

Bilesik Genel Önerme : Niceleyiciyi etkileyen önerme ekleminin bulundugu önermeler bilesik genel önermedir.

Niceleme Mantiginda Esdegerlik Kurallari :

•  ~ ” ~xFx º $ x~Fx

•  $ xFx º ” x~Fx önermeleri esdegerdir.

Niceleme Mantiginda Çözümleme Kurallari : Niceleyicilerle kurulan genel önermeler önermede bilinmeyen ad (x,y,z) geçtigi için açik önermedir. Genel önermeler, bilinen bir ada (a,b,c) göre niceleyicilerden arindirilirsa önerme özellenmis olur. Bu nedenle de tümel niceleyicilerde tümel özelleme, tikel niceleyicilerde tikel özelleme kurallari uygulanir.

Tümel Özelleme Kurali : Tümel niceleyici ile yapilan bir önermede bilinmeyen adlarin yerine her zaman bilinen ayni adin kullanilmasina tümel özelleme kurali denir.

Tikel Özelleme Kurali : Tikel niceleyici ile yapilan bir önermede, bilinmeyen adlarin yerine her biri için farkli bir bilinen adin kullanilmasina tikel özelleme kurali denir.

UNİTE 3 – 2. KONU Çok Değerli Mantık

Iki degerli mantiga göre önermeler dogru veya yanlis olmak üzere iki degerden birine sahiptir.Ancak bu durum gelecege yönelik konulari içeren önermeler söz konusu olunca geçerliligini yitirmektedir.Örnegin “Bu yil enşasyon düsecek” önermesi gelecekte olacak bir durum ile ilgilidir.Kesin olarak dogru veya yanlis diyemeyiz.Iste bu durum iki degerli mantigin yetersizligini ortaya koymus ve çok degerli mantigin ortaya çikmasina neden olmustur. Çok degerli mantik içinde özellikle üç degerli mantik önem kazanmistir.

Üç degerli mantikta dogru, yanlis ve belirsizlik olmak üzere üç dogruluk degeri vardir.

UNİTE 3 – 3. KONU Kiplik Mantığı

Kiplik mantigi zorunlu ve olanakli önermeleri kapsayan mantiktir.Kiplik mantiginda zorunlu eklemi ile kurulan önermelere zorunlu önerme, mümkün eklemi ile kurulan önermelere mümkün önerme denir.Zorunlu eklemi ? sembolüyle; mümkün eklemi ? sembolüyle gösterilir.Bu sembollere kiplik degismezleri denir.

Örnek: Tasin sert olmasi zorunludur.= p zorunludur = ? p sitesinden alınmıştır

Tasin sert olmasi olanaklidir. = p mümkündür = ? p

UNİTE 3 – 4. KONU Özdeşlik Mantığı

Bu mantik türü niceleme mantigina benzer ancak niceleme mantigini da içine alan daha kapsamli mantiktir. Özdeslik mantiginda özdes, bir mantik degismezidir ve = sembolüyle gösterilir.Bu mantikta ~ , ? , V, ?, ? eklemleri ve ” , $ niceleme sembollerine ilave olarak = (özdes) sembolü de kullanilir. Bu sembol özdeslik önermesinin öznesi ve yükleminin birbirine esit veya özdes olduklarini gösterir.

Örnek: “Ay, Dünyanin uydusudur.” Önermesinde “Ay”, a sembolü ile ; “Dünyanin uydusu”, b sembolü ile gösterilebilir.Bu durumda “dur” eki, özdeslik (=) degismezi anlamina gelir. Böylece önerme a=b seklinde sembollestirilmis olur.

UNİTE 3 – 5. KONU Varlık Mantığı

Niceleme ve özdeslik mantiklarindan 9854678589714farkli olarak “vardir” mantiksal degismezini kapsayan bir mantiktir.Diger mantik sistemleri yalnizca gerçek dünyaya ait varliklar üzerine önermeler olusturur. Oysa varlik mantigi, hem gerçek dünyada hem de gerçek olmayan dünyalardaki varliklar üzerine önermeler olusturur.Örnegin, “Ingiltere kraliçesi Elizabeth vardir.” Ya da “Agri dagi vardir” gibi önermelerin yani sira “Güzellik tanriçasi Afrodit vardir.” Ya da “Kaf dagi vardir.” Önermeleri de varlik mantiginin konusunu olusturur.

“Vardir” mantiksal degismezi “ E! “ sembolü ile gösterilir.

UNİTE 4 Mantığın Uygulamaları
UNİTE 4 – 1. KONU Mantık ve Matematik

Matematik, sayılar, şekiller ve bunlar arasındaki ilişkileri inceleyen bir bi-limdir. Sayılar ve şekiller gerçekte var olmayan, düşünsel ürünlerdir. Örneğin, doğada “bir milyon” diye gösterebileceğimiz nesne yoktur. Bu nedenle, matematik de mantık gibi biçimsel (formel) bir bilimdir

1. Matematik Dilini Sembolleştirme
Biçimsel bir bilim olan matematik, mantık gibi sembolik bir dile sahiptir. Matematiğin dili, sayıları, şekilleri ve bunlar arasındaki ilişkileri çeşitli değişmezlerle ifade eder. Ad, yüklem ve işlem değişmezlerinden oluşan bu sisteme matematiğin özel değişmezleri denir. Matematikte her sistem için özel değişmezler kullanılır. Örneğin, doğal sayılar sisteminde;
“0, 1, 2, 3, 4, 5, 6”…… gibi değişmezlere ad değişmezleri,
“<, >” gibi sembollere yüklem değişmezleri,
“+, -, x, ÷” gibi işaretlere işlem değişmezleri denir.
Matematik, mantık gibi tam bir sembolleştirme geliştirmediği için matematiksel önermelerin mantık diline çevrilmesine gerek duyulur. Matematik dilini mantık diline çevirmek için, niceleme ve özdeşlik mantığının yanında matematiğin kendi özel değişmezleri kullanılır. Sembolleştirmede öncelikle önermenin ait olduğu sistem belirlenir. O sisteme ait olan özel değişmezler belirlenir. Son olarak mantık değişmezleri tanımlanır ve yerlerine sembolleri konulur.

2. Tanım-Aksiyom-Teorem
Ele alınan bir konuyu betimlemek ve açıklamak amacıyla öne sürülen önermelerden oluşmuş bütüne teori (kuram) adı verilir. Bir teori, tanımlar, aksiyomlar ve teoremlerden oluşur.

UNİTE 4 – 2. KONU Mantık ve Doğa Bilimleri

Doğa bilimleri (Şzik, kimya, biyoloji vb.), kendi konuları üzerinde deneysel yöntemi kullanarak ispat yapmaya çalışır. Fakat aklın denetiminden geçmeden bir deney düzeneği dahi kurulamaz. Bu nedenle, deneysel yöntemi de yönlendiren akıl ilkeleridir. Dolayısıyla, bilgiye hem mantıksal hem deneysel yöntemle ulaşılır.
Mantığın doğa bilimlerine uygulanması, tıpkı matematikte olduğu gibi, bilimsel önermelerin sembolleştirilmesine dayanır. Doğa bilimlerindeki herhangi bir sisteme ya da bilimsel teoriye ait önermeler, yüklemler mantığına dayanan bir dile çevrilir. Elde edilen sembolleştirilmiş önermeler, yüklemler mantığı dilinde bir teori oluşturur.
Doğadaki bir varlık sistemi hakkında ortaya konan önermelere bilimsel teori adı verilir. Bilimsel teorileri oluşturan önermelerin doğruluğu hem mantıksal yolla hem de deneysel yolla denetlenebilir. Bu nedenle doğa bilimleri, mantıksal ve deneysel yöntemi içeren bilimsel yöntemi kullanır.

Bilimsel Yöntem
Bilimsel yöntem, birinci bölümde açıklamasını yaptığımız tüme varım tümden gelime dayanır. Tüme varım (indüksiyon) gözlem ve deneye, tümden gelime (dedüksiyon) mantıksal akıl yürütmeye dayanır.

Tüme Varım (İndüksiyon)
Aklın özelden genele doğru izlediği yoldur. Tüme varımla tekillerden hareketle genel sonuçlara ulaşılır. Tam ve eksik tüme varım olmak üzere iki biçimde görülür.

Tam Tüme Varım (Biçimsel Tüme Varım)
Tüme varımın öncüllerini oluşturan tekil önermeler, ait olduğu grubun tümünü kapsıyorsa, buna tam tüme varım denir. Yani, bir bütünü oluşturan bireylerin hepsinin tek tek incelenmesiyle genel bir sonuca varılır. Tam tüme varımda sonucun zorunlu olması için, yargıya varmak amacıyla kullanılan tüm bireylere aynı gözlem ve deney uygulanır. Ne var ki tam tüme varım her zaman kullanılamaz.

UNİTE 5 Mantık Felsefesi
UNİTE 5 – 1. KONU Mantık Felsefesinin Konusu

Felsefe, evren ve varlık hakkında bütünsel bir açıklama yapmaya çalışan bilgi türüdür. Bu anlamda felsefe tüm bilimlere yol gösterdiği gibi, bilimlerin mantıksal yapısını ve işleyişini anlamaya çalışır. Dolayısıyla bilim ve felsefe arasında çok yakın bir ilişki vardır.
Bu ilişkiden bilim felsefesi denilen bir alan ortaya çıkmıştır. İleri sürülen düşünceler bilimin, felsefenin ve günlük yaşantının ortak unsurlarıdır. Bilgilerimizin bize bir yarar sağlaması için, her alandaki düşüncelerimizin ifadesi kesin ve anlaşılır olmalıdır. Mantık felsefesinin ve bilim felsefesinin işlevi de bu noktada ortaya çıkar.
Mantık felsefesinin amacı, mantığın anlam, ilke ve temel kavramlarıyla ilgili sorunları tartışmaktır. Bilim felsefesi, bilimin dilsel yapısını çözümleme, eleştirme ve anlamaya çalışır. Bu anlamda bilimlere yol gösterir. İçeriklerin bilgisine ulaşabilmek için felsefe de, mantıktan yararlanır. Felsefe, her şeyi kendisine konu edindiği için, mantığı da inceleme alanı içine alır. Böylece mantık felsefesi oluşmuştur. Bu anlamda felsefe, bilim ve mantık arasında karşılıklı bir ilişki olduğu söylenebilir.

UNİTE 5 – 2. KONU Mantık Felsefesinin ELe Aldığı Sorunlar

Mantık felsefesinin ele aldığı temel sorunlardan bir kısmı şunlardır:
* “Mantık” kavramıyla ilgili sorunlar,
* Geçerlilik kavramıyla ilgili sorunlar,
* Mantık değişmezleriyle ilgili sorunlar,
* Doğruluk ve varlıkla ilgili sorunlar,
* Mantık ilkeleriyle ilgili sorunlar.

Güncelleme: 20 Nisan 2018 — 02:48

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Test Çöz | Online Test Çöz | İnteraktif Testler | 2018 testicoz.org | Hakkımızda | İletişim | Site Haritası | Gizlilik Politikası | Kaynakça | Yasal Uyarı | RSS | Reklam
Secured By miniOrange