Girişimcilik 2 Konu Anlatımı

testicoz.org

Test Çöz , Online Soru Çöz , İnteraktif Testler


Girişimcilik 2 Konu Anlatımı
UNİTE 1 Bir İş Fikrinin Projeye Ve Yatırıma Dönüştürülmesi
UNİTE 1 – 1.KONU İş Fikri Nedir?

İş fikri; girişimcilerin hedefledikleri amaçlarına ulaşabilmek için uygulamaya karar verdikleri fikir ya da fikirler bütünüdür. Bir girişimcinin iş yaşamında uygulamaya koyacağı çok sayıda alternatif iş fikirleri vardır. Bu alternatifler arasında fırsat içerenlerin belirlenip elenmesi ve en cazip fırsatın tespit edilmesi gerekir. Yaratılan fırsata bağlı olarak belirlenen iş fikri ne denli iyi, açık, net ve kapsamlı tarif edilirse, bu iş fikri üzerine yapılacak olan çalışmalar da o denli net bir şekilde ortaya konularak ve planlamalar yapılarak çalışmalar yürütülebilir.

UNİTE 1 – 2.KONU İş Fikri Bulma

Girişimciliğin iyi bir deneyim olduğunu düşünenlerin atacağı ilk adım, yeni iş için uygun ve geçerli bir fikir sahibi olmak ve bu fikir çerçevesinde bir iş planı hazırlamaktır. Ancak herkes için uygun olan ideal bir iş fikri yoktur. Çünkü her insanın farklı kapasitesi ve yetenekleri vardır. Bir insan mükemmel bilgisayar bilgisine sahipken bir diğerinin güçlü bir pazarlama yeteneği olabilir. Dolayısıyla seçilen iş ne olursa olsun, kişinin kendisine, ilgilerine ve yeteneklerine uygun olmalıdır.
İyi bir iş fikri bulabilmek için yapılması gerekenler şunlardır:

1. Her zaman yeni bir buluşa gerek yoktur
2. Başarılı iş fikirlerinden yararlanmak gerekir
3. Pazar boşlukları mutlaka kontrol edilmelidir
4. Eski iş fikirleri yapılan yeniliklerle daha cazip hâle getirilebilir
5. İş yaşamındaki yeni eğilimler takip edilmelidir
6. Girişimci yeni iş fikirleri bulacağına inanmalıdır
7. Açık fikirli olmalıdır
8. Her zaman aklına geleni yazmalı, not tutmalıdır
9. Her gün yeni bir şey öğrenmeye gayret etmelidir
10. Fikirleri hakkında konuşmalıdır
11. Sorular sormalı ve dinlemelidir
12. Araştırma yapmalıdır
13. Fikir haritası oluşturmalıdır
14. Fikirleri sentezlemelidir
15. Fikirlerine zaman zaman ara vermelidir

UNİTE 1 – 3.KONU Proje Kavramı

Proje, kurumları orta ve uzun vadede başarıya ulaştırmayı hedefleyen stratejik planlardır.

Bir faaliyetin proje sayılabilmesi için;
* Bir ihtiyaçtan ya da problemden doğmalı, bu ihtiyacı karşılamayı veya problemi çözmeyi hedeflemelidir. Problemler hedeflere, hedefler faaliyetlere dönüştürülür.
* Belirli bir zaman diliminde gerçekleşmelidir.
* Hedeflere ulaşmak için yapılması gerekli her faaliyet ve bu faaliyetlerin nasıl bir sıralama ile gerçekleştirileceğinin ayrıntılarının belirlenmiş olmalıdır.
* Unsurları anlamında özgün ve tek olmalıdır.
* Belirli kaynakları tüketmeli ve sonucunda belirli çıktıları sağlamalıdır.
* Proje mekânı belirli olmalıdır.

Projelerde mutlaka kaynak kullanır. Bu kaynaklar hem insani, hem de maddi kaynaklardır. Her proje bir veya daha çok uygulama birimi tarafından yürütülür ve bir bütçeye sahiptir.

Bir yatırım projesinin doğuşuna yol açacak ihtiyacı belirlemek için aşağıda belirtilen hususlara dikkat etmek gerekir:
1. Mevcut sanayilerin durumunu incelemek
2. Mevcut sanayilerin girdi ihtiyaçlarını ve çıktılarını incelemek
3. Nüfusun gelişme eğilimlerini ve demografik verileri incelemek
4. Kalkınma planlarını ve ekonomik değişme eğilimlerini incelemek
5. Toplumsal değişme eğilimlerini incelemek
6. Yeni yasaların (çevre kontrolü, halk sağlığını koruma yasaları gibi) etkilerini ve zorunluluklarını incelemek

UNİTE 1 – 4.KONU Fizibilite Çalışması

İngilizce’deki “feasibility” kelimesinden dilimize geçmiş şekli olan bu kavram “yapılabilirlik” anlamına gelir. Yatırım kararının alınmasında bir ön aşamadır.

Fizibilite çalışması, düşünülen yatırımın ekonomik, teknik, finansal ve hukuki yönlerden etkinliğini belirlemek için yapılan bir araştırmadır. Böylece yatırım projesini çeşitli yönlerden tartışmak ve yatırımı gerçekleştirip gerçekleştirmemek konusunda kesin karar verme olanağı sağlanmış olur. Fizibilite çalışmaları, aynı zamanda çeşitli projeler arasında seçim yapma olanağı verir.

1. Fizibilite Etüdünün Yapılış Amacı
Girişimciler yatırımlarını gelecekteki getirileri düşünülerek yapar. Girişimci eğer yatırımlarında kâr-zarar hesabı iyi yapmazsa sermaye, iş gücü ve zaman kaybıyla karşı karşıya kalabilir. Bu nedenle yapılacak yatırımların ve projelerin önceden yapılacak fizibilite etütleri büyük önem taşımaktadır.

Yapılabilirlik etüdünde aşağıda genel hatlarıyla verilen sorulara cevap aranmalıdır:
• Üretilecek ürün veya hizmet için pazar var mıdır?
• Pazarın büyüklüğü nedir?
• Bu pazarın ne kadarına gerçekçi olarak satış yapılabilir?
• Üretimde yeterli kalite düzeyini tutturabilmek mümkün müdür?
• Ne kadar yatırım yapmak gereklidir?
• Ne kadar öz kaynak gereklidir?
• Bu iş girişimciye ne kazandıracaktır?
Bu sorulara verilen cevaplar girişimcinin yatırım yapıp yapmamasında etken rol oynayacaktır. Bunu sağlayan da şüphesiz yapılabilirlik etüdüdür.

Yapılabilirlik etüdünün faydaları şu şekilde özetlenebilir:
* Optimum kaynak kullanımına olanak sağlamaktadır.
* Özel sektöre verilen devlet destekli kredilerin doğru ve etkin kullanılmasına olanak tanımaktadır.
* Finansman kuruluşlarının verdiği kredilerin doğru ve etkin kullanılmasına olanak tanımaktadır.

2. Fizibilite Etüdünün Aşamaları

Fizibilite etüdünde, çeşitli araştırmalar yapılarak projenin bütünlüğüne kavuşması sağlanır.Fizibiliteetüdününaşamalarıanlamınadagelenbuaraştırmalarşunlardır:

Yapılabilirlik etüdünün aşamaları aşağıdaki gibi açıklanabilir:

a. Ekonomik araştırmalar: Kurulacak işletmenin ekonomik açıdan verimli ve akılcı olup olmadığının araştırılmasıdır. Üretilmesi planlanan mal veya hizmete ilişkin talep ve pazar payının tahmini yapılır ve kuruluş yeri belirlenir.

b. Teknik araştırmalar: İşletmelerin seçeceği teknolojinin belirlenmesinde temel olur. Üretim süreci aşamalarının tanımlanması, üretim teknolojisinin seçimi, varsa makinelerinin seçimi ve fabrika içindeki yerleşimi, bakım onarım olanaklarının araştırılması bu çalışmalar kapsamındadır.

c. Finansal araştırmalar: Kurulacak işletmenin yatırım tutarının tespit edilmesi, sermaye ihtiyacının belirlenmesi, gelir ve gider kestirimlerinin yapılması, finansman kaynaklarının ve işletme karlılığının saptanmasıyla bununla ilgili değerlendirmelerin yapılmasını içerir.

ç.Yasal araştırmalar: Sermaye gereksinimi, mali sorumluluğu sınırlama, vergilendirmedeki farklılık, kredi sağlama olanakları, kuruluş giderleri, işletme yapısından gelen zorunluluk gibi etkenlerin değerlendirilmesini kapsar

d. Örgütsel araştırmalar: İş analizi, iş bölümü ve uzmanlaşma, yetki ve sorumluluk dağılımı, iletişim kanalları, çalışacak kişilerin belirlenmesi, örgüt şemasının çıkarılması çalışmalarıdır.

3. Fizibilite Raporunun Hazırlanması
Araştırmalar tamamlandıktan sonra sonuçlar bir rapor hâline getirilir. Hazırlanacak rapora ilişkin çeşitli formatlar vardır. Araştırma sonuçları, fizibilite etüdünün kullanılacağı ve sunulacağı kurum ve kuruluşun formatına uygun olarak bir araya getirilir.

4. Raporun Değerlendirilmesi
Ayrıntılı olarak projeye ilişkin tüm bilgileri içeren yapılabilirlik raporu, yatırımın değerlendirilmesine ilişkin önemli bir göstergedir. Özel bir girişimcinin yapacağı yatırıma temel oluşturacak ön projelerin değerlendirilmesinde ana ölçüt, girişimin sağlayacağı kârdır. Kârlılığın hesabı, yalnızca ilk çalışma yılı için yapılmaz. Kârlılık, işletmenin tüm ömrünce elde edeceği net gelir ve amortismanların, işletmenin kurulması için yapılan değişmez giderlerinden fazla olmasıdır. Bu nedenle işletmeci, işletmeyi kurma kararı verirken kârlılık (rantabilite) oranları üzerinde durur. Bu kâr, ticari kâr olabileceği gibi sosyal kâr da olabilir.

5. Yatırıma Karar Verilmesi
Bu bilgilerin ışığında yapılacak değerlendirme sonucunda, yatırım kararı verilecek ya da yatırımdan vazgeçilecektir.

UNİTE 1 – 5.KONU İş Plani

Fizibilite etüdü ile girişimci bir yatırım yapmaya karar verirse sonraki adımı iş planı hazırlamak olacaktır. İş planı;
* Finansal kaynak temini araştırmalarında,
* Borç yada kredi kaynaklarına başvuru yaparken,
* Potansiyel ortaklara iş modeli tanıtırken,
* Teşvik ve destek programlarına başvururken kullanılmaktadır

1. İş Planının Amacı
İş planının temel amacı, iş kuran girişimcilerin, iş kurma sürecinde hangi hedefler için neleri, nasıl ve ne zaman yapacağını belirlemesidir. Bir başka ifadeyle iş planı; üç temel amaç için kullanılabilecek bir araçtır da denilebilir. Bunlar; iletişim, planlama ve yönetim olarak sıralanabilir. İletişim aracı olarak iş planı, sermaye sağlama, yapılacak yatırımı cazip hâle getirme, stratejik iş ortakları bulma anlamında da kullanılır. Geniş kapsamlı ve tüm detayları içeren bir iş planının hazırlanmış olması, kurulacak işletmenin ya da yeni girişimin potansiyel kârlılığını gösterir.
İyi bir iş planı;
a.Yatırım kararı vermiş girişimciye rehberlik eder.
b. Girişimcilerin, yöneticilerinin çalışanların dikkatini amaca yöneltir.
c. Gelecekte ortaya çıkabilecek olumsuz durumlara karşı hazırlıklı olunmasını sağlar.
ç. Kaynakların ekonomik ve verimli kullanılmasını sağlar.

2. İş Planının Önemi
Girişimcinin risk alarak yeni bir fikri hayata geçirmesi ve iş fikrinin ticarileştirilmesi için planlama oldukça önemlidir. İş planı, girişimcinin o işi neden ve nasıl başaracağını gösteren ya bununla birlikte kurulacak olan işletmenin tüm unsurlarını içeren detaylı bir çalışmadır. İş planı girişimcinin yol haritasıdır

3. İş Planının Hazırlanması

Bir iş planı hazırlanırken aşağıda belirtilen hususlara dikkat etmek gerekir:
* İş planı girişimcinin kendisi tarafından hazırlanmalıdır. Daha önceden hazırlanmış örnek bir plandan yararlanmak yapılabilecek hataların başında gelir. Çünkü başkaları tarafından hazırlanmış örnek bir planın girişimcinin farklı fikirlerini yansıtması mümkün değildir.
* Plan olabildiğince kısa tutulmalıdır. Karmaşık, anlaşılmaktan uzak planlar yapmaktan kaçınılmalıdır.
* Planın her bölümünde ortaya konulmak istenilen anahtar noktaların taslağı hazırlanmalıdır. Bu taslakların birbiriyle uyumla olmasına da dikkat edilmelidir.
* Plan düzgün bir şekilde organize edilerek bir bütün hâline getirilmelidir. Örneğin; içindekiler tablosu, iş planı özü, ekler, grafikler vb.nin mantıklı bir birleşimi iş planı açısından önemlidir.
* Girişimciler plan içerisinde tahminler geliştirerek ne yapmak istediklerini ve üretecekleri mal ya da hizmetlerin kullanılmasının tüketicilere sağlayacağı faydaların neler olduğunu tanımlamalıdırlar.
* Satış potansiyelleri, gelir tahminleri ve girişimin olası gelişimi abartılmamalı, plan içerisinde en iyi, en kötü ve olası senaryolar geliştirilmelidir. Belgeleme ve araştırma, iş planının güvenilirliği için hayati önem taşımaktadır.
* İş planı girişimin olası problemlerini analiz etme ve alternatif hareket yönleri belirleme açısından da önemsenmelidir.

UNİTE 2 İşletmelerin Fonksiyonlari Ve İşletme Türleri
UNİTE 2 – 1.KONU İşletme Kavrami Ve İşletmelerin Amaçlari

İnsanların ihtiyaç ve istekleri sınırsızdır. Ancak, bunları karşılayacak kaynaklar son derece sınırlıdır. Bu nedenle insanlar, ellerindeki sınırlı kaynakları akılcı ve ekonomik olarak kullanmak zorundadırlar. Bu zorunluluk, hem ekonomi biliminin hem de işletme biliminin doğuşuna yol açmıştır

İşletme, kâr amacıyla mal ve hizmet üretmek veya pazarlamak için üretim faktörlerini planlı, tutarlı ve akılcı bir sistemle bir araya getiren teknik ve ekonomik birim olarak da tanımlanabilir

İşletmelerin bazı temel özellikleri vardır. Bu temel özellikler şunlardır:
• Kâr sağlamak
• Amaçlara ulaşmak için mal ve hizmet üretmek
• Mal ve hizmet üretmek için üretim faktörlerini bir araya getirmek

İşletmeler, mal ve hizmet üretimiyle ülke ekonomisine katkıda bulunur. Bu katkılardan bazıları şunlardır:
• Toplumun çeşitli ihtiyaçlarını karşılayarak başka ülkelere muhtaç olmadan yaşamalarını sağlarlar.
• Sağladıkları iş olanaklarıyla işsizliği önlerler.
• İhracat yaparak ülkeye döviz girişi sağlarlar.
• Bölgeler ve uluslararası ilişkileri geliştirip güçlendirirler.
• Ülkeye yeni teknolojilerin girmesini sağlarlar

Genellikle işletmelerin belli başlı amaçları şöyle sıralanabilir:
• Kâr sağlama
• Topluma hizmet etme
• İşletmenin yaşamını devam ettirme

UNİTE 2 – 2.KONU İşletmelerin Temel Fonksiyonlari

İşletmelerin başarılı olabilmesi için bazı fonksiyonların uyumlu bir şekilde yerine getirilmesi gerekir. Tıpkı sağlıklı bir insan vücudunda tüm organlarının iş birliği ve uyumlu bir şekilde çalışması gerektiği gibi, bir işletmenin de sağlıklı çalışabilmesi için organlarının uyumlu ve iş birliği içinde çalışması gerekir. İşletmelerde organ olarak ifade edilenler işletmelerin fonksiyonlarıdır.

İşletmelerin temel fonksiyonlarını aşağıdaki gibi açıklamak mümkündür:
a. Genel fonksiyon: Yönetim (planlama, örgütleme, yönetme, eş güdüm, denetim)
b. Temel fonksiyonlar: Satın alma, üretim ve pazarlama
c. Kolaylaştırıcı fonksiyonlar: Finansman, personel
ç. Destekleyici fonksiyonlar: Muhasebe, ulaştırma, depolama, ARGE, halkla ilişkiler

UNİTE 2 – 3.KONU İşletme Türleri
HUKUKİ ŞEKİLLERİ BAKIMINDAN
İŞLETMELER
1. Özel İşletmeler
2. Kamu İşletmeleri
3. Yabancı Sermayeli İşletmeler
EKONOMİK ŞEKİLLERİ BAKIMINDAN
İŞLETMELER
1. Mal Üreten İşletmeler
2. Ticaret İşletmeleri
3. Hizmet Üreten İşletmeler
İŞLEYİŞLERİ BAKIMINDAN
İŞLETMELER
1. Tarım İşletmeleri
2. Sanayi İşletmeleri
3. İnşaat Sanayi ile Uğraşan İşletmeler
4. Ulaştırma ve İletişim İşletmeleri
5. Finans İşletmeleri
6. Serbest Meslek ve Diğer Hizmet İşletmeleri
7. Kiralama İşletmeleri

BAŞLIKBAŞLIK

1. İşletmelerin Hukuki Bakımdan Sınıflandırılması
İşletmeler hukuki bakımdan özel işletmeler, kamu işletmeleri ve yabancı sermayeli işletmeler olarak sınıflandırılır.

A. ÖZEL İŞLETMELER
1. Tek Kişi İşletmesi
2. Şirketler ( Ortaklıklar )
—a. Adi Şirket
—b.Ticaret Şirketleri
—c. Anonim Şirketler
—ç. Limited Şirketler
—d. Kollektif Şirketler
—e. Komandit Şirketler
3.Kooperatifler

B. Kamu İşletmeleri
Sermayesinin tamamı veya bir kısmı kamuya ait olan işletmelere denir. Kamu işletmelerinin bir kısmı tıpkı özel sektör işletmeleri gibi kâr amacıyla kurulmuştur, bazılarının ise kâr amacı yoktur. Bu işletmelerin toplumsal fayda veya sosyal amaçları vardır. Ziraat Bankası, Çaykur, Devlet Demiryolları, Devlet Malzeme Ofisi kamu işletmelerine örnek olarak verilebilir.

C.Yabancı Sermayeli İşletmeler
Türkiye’de yabancı gerçek ve tüzel kişilerin, yalnız yabancı sermaye ile veya yerli ortaklarla birlikte kurabildikleri işletmelerdir. Bu işletmelerin Türkiye’den bir ortak bulma zorunluluğu yoktur. İsteyen yurt dışı bir firma gerekli izin ve işlemleri tamamlayarak Türkiye’de işletme kurabilir, işletmeye ortak olabilir veya kendisine bir ortak bulabilir. Türkiye’de elde ettiği kazançlar için Türk vergi kanunlarına uygun olarak vergilendirilir

2. İşletmelerin Ekonomik Bakımdan Sınıflandırılması
Ekonomik yapısı bakımından işletmeler üç ana grupta toplanabilir.
A. Mal Üreten (Üretici) İşletmeler
Tarım, inşaat ve sanayi sektörlerinde faaliyet gösteren ve fiziksel mal üreten büyük-küçük bütün işletmelerdir

B. Satıcı İşletmeler
Genellikle ticaret sektöründe çalışan toptancılık, yarı toptancılık ve perakendecilik yapan işletmelerdir. Bunlar, üretici işletmelerin ürettikleri mallarla ilgili olarak fayda yaratmakta, tüketicilere ticari hizmetler sunmaktadırlar

C. Hizmet Üreten İşletmeler
Doğrudan doğruya hizmet üretimi ve satışı ile uğraşan işletmelerdir. Ulaştırma, mali (finansal) kurumlar (banka, sigorta şirketi vb.), turizm ve çeşitli diğer serbest meslekler (doktorluk, avukatlık vb.) bu gruba girer

Bazı ekonomistler mal ve hizmet türlerine göre işletmeleri üç grupta toplarlar. Bunlar;
• Sanayi işletmeleri,
• Hizmet işletmeleri,
• Tarım işletmeleridir.
Uluslararası standartlara göre ise işletmeler şu gruplara ayrılır:
• Tarım, orman, avcılık ve balıkçılık işletmeleri
• Madencilik işletmeleri
• İmalât sanayii işletmeleri
• Yapı işletmeleri
• Alt yapı ve sağlık işletmeleri
• Ticaret işletmeleri
• Taşıma ve depolama işletmeleri
• Hizmet işletmeleri ve diğer işletmeler

3. İşletmelerin İşleyişi Bakımdan Sınıflandırılması

İşletmeleri, faaliyet konularına veya hangi faaliyet dalında mal veya hizmet ürettiklerine göre de çeşitli şekillerde sınıflandırılabilir. Bu bakımdan üç ana sektöre göre tarımla uğraşan, sanayi ile uğraşan ve hizmet sektöründe faaliyet gösteren işletmeler olarak üçlü ayrım yapılabildiği gibi daha ayrıntılı olarak on grupta da toplanabilir.
A.Tarımla uğraşan işletmeler (Çiftçilik ve hayvancılık, ormancılık ve balıkçılıkla uğraşanlar)
B. Sanayi ile uğraşan işletmeler (Madencilik, imalat sanayi, elektrik, su ve doğalgaz)
C. İnşaat ile uğraşan işletmeler
Ç. Ticaretle uğraşan işletmeler (Mal ve hizmet ticareti yapan işletmeler)
D. Ulaştırma ve haberleşme ile uğraşan işletmeler (kara, deniz ve hava taşımacılığı, posta vb.)
E. Radyo, TV ve basın yayın alanlarında çalışan işletmeler
F. Finansal kuruluşlar (Banka, sigorta, bankerlik vb. alanlarda çalışanlar)
G. Serbest meslek ve hizmetler (Çeşitli serbest meslekle uğraşan işletmeler)
H. Kamu geliri sağlayan işletmeler (Devlete ait kurum ve kuruluşlar)
I. Gayrimenkul sahibi olup bunları kiraya veren işletmeler

UNİTE 3 Ünite Girişimcilikteki Gelişmeler Ve Genç Girişimcilere Öneriler
UNİTE 3 – 1.KONU Girişimcilikteki Gelişmeler

18. yüzyılın ortasından beri dünyamızı etkisi altına alan sanayi toplumu uygarlığı, hızlı bir dönüşümle yerini bilgi toplumuna bırakmaktadır. Bu yeni toplumsal oluşumda, ekonomik, sosyal, kültürel ve politik yapılarda meydana gelen değişmelere paralel olarak “bilgi temelli” yeni üretim, tüketim, yönetim ve liderlik teknikleri de gelişmektedir. Günümüzde küresel ölçekte yaşanan hızlı değişim ve dönüşümlerin ortaya çıkardığı mevcut tablo, özel girişimciliği, işlevselliği nedeniyle ekonomik kalkınmanın ve sosyal gelişmenin temel dinamiği hâline getirmiştir. Uluslararası alanda var olmanın üretim gücüne bağlı olması ve bunun da özel girişimcilik yoluyla mümkün olması girişimcilik olgusunun çağın egemen değerleri arasında yer alması- na neden olmuştur. Ekonomik kalkınmanın en önemli ulusal sorunlardan biri olmaya devam ettiği ülkemizin de bu sorunu çözüme kavuşturarak uluslararası alanda var olabilmesi; ürün, teknoloji ve hizmet alanlarındaki üretim gücünü arttırmasına bağlıdır. Bu nedenle toplumsal sistemin bütünsel olarak girişimci etkinliklere hazır duruma getirilerek ekonomik alanın özel girişimcilik temelinde yapılandırılması ivedi bir zorunluluk hâline gelmiştir.
Cumhuriyetin kuruluşundan bu yana büyüme ve gelişme konuları ülkemizde hep gündemde tutulmuştur. Fakat girişimciliğin önemi yeni yeni fark edilmektedir. Girişimcilik konusu, 1970’li yıllardan bu yana bir ivme kazanmış, girişimciliğin gelişmesi bakımından uygun ortam ancak 21. yüzyıldan sonra oluşmaya başlamıştır.

UNİTE 3 – 2.KONU Genç Girişimcileri Bekleyen İş Firsatlari

Günümüz iş fırsatlarından bazıları şunlardır:

* Franchising yolu ile bir işletme açma
İsim hakkını, satın aldığı markanın çatısı altında belli bir ürün veya hizmeti, belli standartlar çerçevesinde üreten veya pazarlayan yatırımcılıktır.

* Bayilik
Toptancıdan kendi adına aldığı malı müşterisine satan, tamamen bağımsız üçüncü şahıs yani üretici ile tüketici arasındaki aracılıktır.

* Distribütörlük
Bir üretici firma tarafından tek başına ya da tercihli olarak onun mal ve hizmetlerini satın alma hakkı verilmiş olan ve genellikle belirli bir bölgede veya ülkede faaliyet gösteren işletmelerdir.

* Patent alma
Bir buluş sahibinin buluşunu sahiplenme ve kullanma hakkıdır

* Faydalı model oluşturma
Bir buluş sahibinin buluşunun kullanım hakkını kısa süreli başkalarına devretmesidir

* Know-how alma veya üretme
İşletmelerin ekonomik faaliyetlerinde (malların üretiminde, satımında, hizmetlerin sunulmasında, organizasyon ve idare gibi işletmeye ilişkin faaliyetlerde) kullanılan teknik, ticari, idari, mali veya başka bir alana ait bilgilerdir.

* İnternet girişimciliği
Elektronik ticaret, son yıllarda iş dünyasında yaşanan en önemli gelişmelerden biridir. Temelde e-ticaret hem işletmeden müşteriye hem de işletmeden işletmeye boyutlarını kapsayarak çevrimiçi iş yapmayı ifade eder.

* Sanal organizasyon kurma
Herhangi bir mekâna dayanmaksızın sosyal, ticari, sportif, sanatsal alanlarda etkinliklerin sanal olarak gerçekleştirildiği organizasyonlardır

* Al-sat işleri

UNİTE 3 – 3.KONU Girişimcileri Destekleyen Kurum Ve Kuruluşlar

Girişimcileri destekleyen başlıca kurum ve kuruluşlar aşağıdaki gibidir:
1. KOSGEB (Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı)

KOSGEB’in girişimciliği desteklemek amacıyla yaptığı proje ve faaliyetler şunlardır:
* Banka Kredi Faiz Destekleri
* Bilişim Destekleri
* Bölgesel Kalkınma Destekleri
* Danışmanlık ve Eğitim Destekleri
* Girişimciliği Geliştirme Destekleri
* Kalite Geliştirme Destekleri
* Pazar Araştırma ve İhracatı Geliştirme Destekleri
* Teknoloji Geliştirme ve Yenilik Destekleri
* Uluslararası İşbirliği Geliştirme Destekleri

2. Bankalar
* Türkiye Halk Bankası
* Türk Eximbank
* Türkiye Sınai ve Kalkınma Bankası A.Ş.

UNİTE 3 – 4.KONU Girişimcilere Öneriler

1. Girişimcilerin Aşması Gereken Engeller

* Yeterli ve sürekli bir yönetim kurgusunun yerleştirilmemesi,
* Türkiye Sınai ve Kalkınma Bankası A.Ş. İşletme sermayesi sorunları,
* Dönemsel ekonomik krizler,
* Nakit akış sorunları,
* Yıkıcı rekabet,
* Kuruluş yeri sorunları,
* Büyük sanayi ya da pazara uyum sorunları,
* Çeşitli işletmecilik sorunları,
* Sermaye yetersizliği,
* Bürokratik engeller,
* Piyasa araştırmasının ve fizibilite çalışmalarının yetersizliği,
* Yatırımın yanlış zamanda yapılması,
* Girişimcinin kişisel özellikleri,
* Aile desteğinin yetersiz olması,
* Sosyal çevrenin yetersiz desteği,
* Girişimciliği destekleyen kurum ve kuruluşların yetersizliğidir.

2. Girişimcilerden Girişimci Adaylarına Öneriler

* İşe sıfırdan başlanmalı ve işe başlarken sağlam adımlar atılmalıdır.
* Başkalarından daha iyi yapılan işler keşfedilmeli ve yapılmalıdır.
* İnsanların talepleri, zevk ve istekleri karşılanmaya çalışılmalıdır.
* Girişimci kendisini müşterilerin yerine koyarak karar vermelidir.
* Girişimcilikte olmazsa olmazlardan biri de kendine güvendir.
* Satın almak kadar satmak da önemlidir.
* İş yerinde çalışacak kişilerin seçimine dikkat edilmelidir.
* Güven tüm iş hayatının en önemli unsurudur.
* İş ahlakına sahip olmak iş hayatında sürekliliğin temelidir.
* Her işi zamanında yapmak çok önemlidir.
* Dengeli ve planlı hareket etmek gerekir.
* İş hayatında kazanılan tecrübelerden yararlanmak gerekir.
* Kendini geliştirme arzusuna sahip olmalı, sürekli araştırma ve gözlem yaparak kendini yenilemelidir
* Gerekli riskler üstlenilmelidir.
* Yaratıcılık özellikleri kullanılarak fikirler projelere dönüştürülebilmelidir.
* Diğer insanlarla iyi ilişkiler kurarak güven oluşturmak gerekir.
* Her felakette zaferin, her zaferde de felaketin tohumları aranmalıdır.
* İster kazanın ister kaybedin ama daima kendinizi yenilmez olarak addedin
* Bazı dönemlerde zarar edilebilir hedef uzun vadeli olmalıdır.
* Başarısızlıklar başarılı yola giden basamaklardır.
* Ailenin ve çevrenin desteği mutlaka dikkate alınmalıdır.
* Girişimcilikte cinsiyetin rolü yoktur, Türkiye’de çok başarılı bayan girişimciler bulunmaktadır

UNİTE 3 – 5.KONU Girişimcilerin Sosyal Sorumluluklari

* Haksız ve aşırı kâr elde etmeme,
* Vergi ödeme bilincine sahip olma,
* Çalışanların yasal haklarına saygı gösterme,
* Tüketicilerin talep ve isteklerine önem verme,
* Kişisel çıkarlar için şirketin maddi imkânlarını ve çalışanlarını suistimal etmeme,
* Çalışanların sağlığını ve yaşamını tehlikeye atmama,
* Bilgiyi doğru kullanma,
* Çalışanlar arasında güven ve adaleti sağlama,
* Rakiplere karşı haksız rekabete girişmeme,
* Rakiplerini ve iş ortaklarını rencide edici davranışlardan uzak durma,
* Çevreyi korumaya önem verme,
* İlgili odaların yönetimlerinde görev alma ve faaliyetlerine katkı sağlama,
* Yerel yönetimlere karşı sorumluluklarını yerine getirme,
* Sivil toplum kuruluşlarının faaliyetlerine yardımcı olma,
* Banka ve finans kuruluşlarına karşı sorumluluklarını yerine getirme vb. olarak sıralanabilir

UNİTE 3 – 6.KONU Girişimcilerin Yasal Sorumluluklari

Girişimciler faaliyetlerini sürdürürken aynı zamanda devlete karşı birtakım sorumlulukları da yerine getirmek zorundadırlar. Yasalar tarafından belirlenmiş bu sorumlulukların başlıcaları şunlardır:

1. İşinin gereği olan yasal defterleri tutma sorumluluğu
2. Ticari defterlerini tasdik ettirme sorumluluğu
3. Ticari defter kayıt ve düzenine uyma sorumluluğu
4. Ticari defterleri saklama sorumluluğu
5. Vergilerini doğru ve zamanında ödeme sorumluluğu
6. Sosyal güvenlik kurumuna karşı sorumluluğu
7. İşçi çalıştırması hâlinde ilgili kurumlara bildirme ve kesintileri ödeme sorumluluğu

UNİTE 3 – 8.KONU Atatürk’Ün Girişimcilikle İlgili Düşünceleri Ve Önerileri

Atatürk’ün görüşleri ile ilgili yapılan araştırmalar, O’nun ekonomi alanında da dehasının ışıklarını yansıtan bir ekonomik kalkınma modeli geliştirdiğini, uyguladı- ğını ve büyük ekonomik sonuçlar aldığını göstermektedir. Dünyanın ezilen ulusları- na bağımsızlık konusunda verdiği büyük örneklerle birlikte ekonomik ve toplumsal kalkınma modeli örneği de vermiştir. Bugünkü bilgilerimizle dahi bizlere ve dünyanın gelişmekte olan ülkelerine yol gösterici özellikler taşıyan bu model, toplum refahının bölgeler ve kişiler arasında dengeli dağılımı açısından türlü güçlükleri olan gelişmiş ekonomileri yönetenlere de önemli yararlar sağlamaktadır. Bu özellikleri ile Atatürk’ün ekonomi politikası, uygulaması ve uygulamada aldığı sonuçlar, bütün ülkelerin yönetici ve uzmanlarınca önemle incelenmelidir. Görülecektir ki bu model, dünyanın kıt doğal kaynaklarının iyi kullanılmasını sağlamak açısından insanlık yararına büyük sonuçlar vermektedir.

Anayasamızda da yer alan Atatürk’ün devletçilik ilkesi; toplumsal, ekonomik ve kültürel kalkınmada devletin üstlenmesi gereken görevleri açıklar. Genel anlamı ile özel girişimin yetki ve gücü dışında kalan ekonomik kalkınma ve örgütlenmeyi gerçekleştirme ilkesidir.

Genel olarak devletin iki ödevi vardır;
• Ülke içinde güvenliği ve adaleti sağlayarak yurttaşların özgürlüğünü ve güvenliğini korumak
• Savunma için her an hazır bulunmak ve başka çare kalmazsa ülkeyi silâhla savunmak
Bunlardan başka devletin, bayındırlık, eğitim, kültür, sağlık, tarım, ticaret ve sanayiye ilişkin ekonomik etkinliklerde de görevleri bulunmaktadır. Atatürk, devlet-
çiliği şöyle açıklar
“Bizim takip ettiğimiz devletçilik, bireysel çalışmayı ve gayreti esas tutmakla beraber, mümkün olduğu kadar az zaman içinde milleti refaha ve memleketi bayındırlaş- tırabilmek için, milletin genel ve yüksek çıkarlarının gerektirdiği işlerde özellikle ekonomik sahada devleti fiilen ilgili kılmak mümkün esaslarımızdandır.”

Güncelleme: 20 Nisan 2018 — 02:48

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Test Çöz | Online Test Çöz | İnteraktif Testler | 2018 testicoz.org | Hakkımızda | İletişim | Site Haritası | Gizlilik Politikası | Kaynakça | Yasal Uyarı | RSS | Reklam
Secured By miniOrange