Girişimcilik 1 Konu Anlatımı

testicoz.org

Test Çöz , Online Soru Çöz , İnteraktif Testler


Girişimcilik 1 Konu Anlatımı
UNİTE 1 Girişimcilik ve Girişimciliğin Önemi
UNİTE 1 – 1.KONU Ekonomi Hakkında Genel Bilgiler

1. Ekonomi, İhtiyaç, Kıtlık ve Tercih
Ekonomi,
insanların yarattığı değerlerle ülkelerin zenginliklerinin nasıl ortaya çıktığını; bunların ülkeler ve insanlar arasında nasıl bölüşüldüğünü inceleyen bir toplum bilimidir.

İhtiyaçlar; çok şiddetli ve sonsuz olmakla birlikte bazı ihtiyaçların giderilmesinin ekonomik kaynaklara bağlı olmadığı görülecektir. Örneğin; daha çok sevilmek ya da daha adil bir dünyada yaşamak isteyen insanlara ekonomi biliminin yapabileceği hiç bir şey yoktur. Çünkü bu ihtiyaçları karşılayabilecek bir mal ve hizmet üretmek mümkün değildir. Bu nedenle, bu tür ihtiyaçlara ekonomi dışı ihtiyaçlar adı verilmektedir.

Kıtlık, kavram olarak farklılıklar gösteren bir deyimdir. Halk arasında kıtlık deyimi, herhangi bir malın piyasada bulunmasının zorlaştığı veya imkânsızlaştığı durumlarda kullanılmaktadır. Burada esas olan bir malın fiziki anlamda bulunmaması veya az bulunmasıdır. Ekonomistler ise kıtlığı; bulunabilen, ancak kolay veya güç elde edilebilen fakat insanların bütün ihtiyaçlarını karşılayamayan bütün mallar için kullanırlar. Ekonomistlere göre kıt mal; fiyatı olan ve bedelini ödemek suretiyle satın alınabilen her türlü mal ya da hizmettir.

2.  Mal, Hizmet ve Fayda
İnsan ihtiyaçlarını doğrudan veya dolaylı olarak karşılayan ve genellikle parayla ya da başka mal ve hizmetlerle değişimi mümkün olan araçlara mal ya da hizmet adı verilmektedir. Sınırsız insan ihtiyaçlarının bir kısmı mallarla, diğer bir kısmı da hizmetlerle giderilmektedir.
Mal ve hizmetlerin iki önemli özelliği vardır. Bunlar;
• İnsanların ihtiyaçlarını giderebilmeleri,
• Kıt olmalarıdır.
 — Maddi olmayan mallara ise hizmet adı verilmektedir.
— Mal ve hizmetlerin, insan ihtiyaçlarını karşılama özelliğine fayda adı verilir

3. Üretim Faktörleri
• Emek,
• Sermaye,
• Doğa,
• Girişimci olarak sıralanabilir.
Günümüzde teknoloji de üretim faktörleri arasında sayılmaktadır.

UNİTE 1 – 2.KONU Girişimciliğin Tanımı

Girişimcilik, emek, tabiat ve sermayeden sonra dördüncü üretim faktörüdür. Girişimcilik, sürekli artan bir refah yaratan dinamik bir süreçtir. Bu refah girişimcinin sermaye, zaman ve kariyer konularında riskler almasıyla ya da mal ve hizmetlere artı değer kazandırmasıyla sağlanır. Mal ve hizmet yeni ya da benzersiz olmasa da girişimci, gereken beceriyi göstererek ve kaynaklar ayırarak bunlara değer kazandırır. Bu açıklamalardan sonra girişimcilik; parasal ve kişisel tatmin ödülü karşılığında, finansal, psikolojik ve sosyal riskleri üstlenerek gerekli zaman ve çabayı harcayıp farklı değerde mal ve hizmet yaratma süreci olarak tanımlanabilir. Girişimcilik aynı zamanda; bir işe girişme, bunun için gerekli kaynakları düzenleme, işten doğacak riskleri ve başarısızlıkları üstlenme sürecidir.
Girişimcilik kavramıyla ilgili olarak yapılan tanımlardaki ortak noktalar aşağıdaki gibidir:
● İnisiyatif sahibi olmak
● Piyasadaki kaynakları değerlendirmek
● Risk ve başarısızlığı kabul etmek

Girişimciliğin tanımları farklı olsa da bazı ortak noktaları da vardır. Bu noktalar şunlardır:
● Yenilik
● Organizasyon
● Yaratıcılık
● Refah
● Risk alma

UNİTE 1 – 3.KONU Girişimcilikle İlgili Temel Kavramlar

Fırsatları değerlendirmek, iş fikrini tanımlamak, gerekli kaynakları bulmak ve daha sonra bir girişimi faaliyete geçirerek sonuçlarını almak için gerekli olan faaliyetler bütünü olarak tanımlanabilen girişimcilik kavramının dört ana bileşeni vardır. Bunlar;
• Yenilikçi ve yaratıcı olma,
• Risk alma,
• Öncü olma,
• Rekabetçi düşünmedir.

1 Yenilikçi ve Yaratıcı Olma
Yenilikçi ve yaratıcı olma; problemlere ve ihtiyaçlara yaratıcı, alışılmamış ve yeni çözümler aramayı ifade eder. Bu çözümler, yeni ürün ve hizmetler, yeni teknolojiler veya üretim süreçleri kullanılması şeklinde olabilir.

Yaratıcı kişilik özelliklerini şöyle sıralamak mümkündür:
• Bağımsızdır. Yeni duygu ve heyecanlara açıktır.
• Sürekli merak içerisindedir, yeni fikirleri bir tehdit olarak algılamaz.
• Zekidir, ancak çok yüksek düzeyli bir zekâ yaratıcılık için şart değildir.
• Çok kısa bir süre içerisinde, çok sayıda farklı fikirler üretebilir.
• Kendine olan güven duygusu oldukça yüksektir.
• Yaşadığı dünyaya ve diğer kişilerin duygularına duyarlılık gösterir.
• Zor problemleri çözmek yaratıcı insanları motive eder.
* Yaptığı işlerde grup onayı alma ihtiyacı duymaz.
• Küçük ayrıntılarla uğraşma yerine problemi anlama ve çözme ile ilgilenir.

Yaratıcılığın Aşamaları
* Bilgi toplama aşaması
* Kuluçka aşaması
* Fikir deneyimi aşaması
* Değerlendirme ve uygulama aşaması

2. Risk Alma
Risk, bir karar özelliğidir ve kararların uygulanmasının sonucunda elde edilecek çıktılara ilişkin belirsizliği anlatır. Bu belirsizlik, kararların sonuçlarının hayal kırıklığı yaratabileceği anlamındadır. Olabilecek kayıplar, bu kayıpların anlamlılığı ve kayıpların belirsizliği risk yapısının kritik unsurlarıdır; risk arttıkça, olabilecek kayıpların belirsizliği de artmaktadır

3. Öncü Olma
Öncü olma, başkalarını takip etmek yerine, zaman sorumluluk üstlenip gerekli kararları alarak harekete geçmektir.

4. Rekabetçi Düşünme
Rekabet, gerek işletmeler gerekse tüketiciler açısından sağlıklı bir piyasa ortamı yaratır. Rekabet, girişimcilerin piyasada tutunabilmeleri için kaliteli ürünler üretmelerini, verimli çalışmalarını ve tüketici yönlü olmalarını sağlar.

UNİTE 1 – 4.KONU Girişimcilik Türleri

1. İç Girişimcilik-Dış Girişimcilik
İşletme içinde girişimciliğe ortam sağlayan yapı, iç girişimciliktir. Bunun dışında kalan girişimcilik ise dış girişimcilik olarak adlandırılmaktadır
İç girişimciliğin başlıca konuları şu şekilde sıralanabilir:
● Riskli girişimleri dikkate almak (yeni özerk ya da yarı özerk birimlerin yaratılması)
● Ürün ve hizmetlerde yenilik yapmak (yeni ürünlerin ve hizmetlerin yaratılması)
● Üretim sürecinde yenilikler yapmak (üretim prosedür ve tekniklerinde yenilikler yapılması)
● Kendini yenilemek (yeniden yapılanma, stratejinin yeniden formüle edilmesi, örgütsel değişim)

2. Kadın Girişimciliği
Girişimci kadın; işteki durumu işveren veya kendi hesabına çalışan şeklinde belirlenen, işinin idari ve hukuki sorumluluğunu üstlenmiş olan, işinin başında fiilen bulunan, kadınlardır.
Bu tanımdan sonra girişimci kadın;
• Ev dışında bir mekânda kendi adına kurduğu bir veya birkaç iş yeri olan,
• Bir iş yerinde tek başına veya istihdam ettiği diğer kişilerle çalışan ve işin sahibi olması sıfatıyla ortaklık kuran,
• Herhangi bir mal veya hizmetin üretilmesiyle ilgili faaliyetleri yürüten, bu mal veya servisin dağıtım, pazarlama ve satışını yapan ya da yaptıran,
• İş ile ilgili olarak ilişkiye girmesi gereken kişi, örgüt, kurum ve kuruluşlarla kendi adına ilişki kuran,
• İş sürecinin örgütlenmesi, mal ve hizmet üretiminin planlanması, iş yerinin işletilmesi, kapatılması veya işin geliştirilmesi konusunda kendisi karar veren,
• İşinden elde ettiği kazancın yatırım ve kullanım alanlarında söz sahibi olan kişidir.
3. Sosyal Girişimcilik
Sosyal girişimcilik, yaşanan çevredeki toplumsal bir sorunu veya ihtiyacı belirleyerek bu sorunun ortadan kaldırılmasıya da ihtiyacın giderilmesi için kalıcı çözümler üretmektir.

Sosyal girişimcinin sahip olması gereken kişisel özellikleri;
• Toplumsal sorunların farkında olma,
• Başarılı olma isteği,
• Mücadelecilik ve azim,
• Sorumluluk ve risk alabilme arzu ve yeteneği,
• Üreticilik ve fırsatları sezebilme yeteneği,
• Planlı çalışma ve araştırma yeteneği,
• Başkalarıyla çalışabilme, onlara güvenebilme ve ilişki içerisinde olduğu kişilere güven verebilme,
• Eksikliğini, sınırlarını bilme ve tavsiyelerden yararlanabilme,
• Zor şartlarda ağır çalışmalara hazır olma,
• Kendini geliştirme arzusu,
• Başkalarını etkileyip onları da çalışmaya katabilme olarak sıralanabilir.

4. Kamu ve Özel Sektör Girişimciliği
Girişimciler kamu girişimcileri ve piyasa ekonomisi içinde yer alan girişimciler olarak da ayrılabilir. Kamu girişimcileri, genellikle katı bütçe kısıtlamaları ile ve siyasi otoritenin kararlarına bağlı olarak çalı- şır. Kimi zaman ekonomik kısıtlamaların ağırlık kazandığı alanlarda; genellikle dışarıdan gelen dürtülerle karar veren, kendi yarattığı kaynakları değil, hazır ya da kamunun ürettiği kaynakları kullanan kişidir.

UNİTE 1 – 5.KONU Girişimcilik İçin Gerekli Kaynaklar

Girişimcilik için gerekli kaynaklar; doğal kaynaklar, emek ve sermayedir. Bunların dışında motivasyonve bilgi desteği de girişimcilik için gerekli kaynaklardandır.
Bu kaynaklar sırasıyla şunlardır:
a) Doğal kaynaklar (tabiat)
b) Emek (iş gücü)
c) Sermaye
ç) Motivasyon
d) Bilgi

UNİTE 1 – 6.KONU Girişimciliği Teşvik Eden Faktörler

Kişileri yeni iş kurma sürecinde etkileyen başlıca faktörler şunlardır:
a)Aile: Eğer aile içinde girişim ve girişimcilik destekleniyorsa yeterli eğitim ve maddi olanaklarla birleştiğindegirişimcilik kültürü daha da yerleşecektir.

b)Coğrafi Koşullar: Teknolojik gelişmelere bağlı olarak coğrafyanın ekonomik faaliyetler üzerindeki etkisiazalmış olmakla birlikte, girişimciliğin oluşmasında ve gelişmesinde dışsal bir faktör olarak rolü yadsınamaz.Özellikle, içinde yaşanılan coğrafyanın tarımsal etkinliklere elverişsizliği, bireylerin tarım dışı iktisadi faaliyetlereyönelmelerine neden olmaktadır. Örneğin, ülkemizdeki bazı illerde gözlenen canlı ve tutkulu girişimcilik,bölgenin tarımsal alanda çok kısır olanaklara sahip olmasıyla açıklanmaktadır.

c)Kültür: Toplumun girişimciye, iş yaşamına ve servet edinmeye olan tutumları girişimciliğin gelişimindebelirleyici olmaktadır. Bir başka ifadeyle, toplumda girişimcilik kültürünün varlığı, girişimciliğe pozitifsosyal tutumların gelişmesini teşvik eder. İşletmeler açısından kültür, bir kişi veya işletmeyi seçkinkılan davranışlar kümesidir. İnsanların konuşma tarzları, giyim kuşamları, yeme-içme ve eğlenme biçimleri,birbirleriyle, müşteri veya tedarikçileriyle iletişim kurma üslupları hep ortak kültürün eseridir. Özelliklebelirli bir çapın üzerine çıkan işletmeleri uzun vadede ayakta tutan en önemli unsur yapı değil kültürdür.Kültür zayıfladığı veya negatifleştiği zaman, yapı ayakta duramaz. Bu yüzden, işletme kültürü bilinçlibir çabayla oluşturulup sürekli olarak geliştirilmek zorundadır.

d)Siyaset: Devletten ve siyasetten desteğini alarak büyüyen girişimci ithalatçılık, montaja dayalı sanayive tekelciliğe yönelmeye başlar. Avrupa’daki ilk girişimciler de ticaretten kazandıklarıyla güçlenmişler, güç-lendikçe siyasi alanda hak kazanmışlar ve kazandıkları haklarla kendileri için daha elverişli bir Avrupa oluş-turmuşlardır. Böylece sınırlar yeniden çizilmiş, siyasi sistemler değişmiş, kazanmak ve daha çok kazanarakbelirli sınırlar içinde zenginliği artırmak Avrupa’nın temeli olmuştur.

e)Din: Dinlerin kişileri tembellik, faaliyetsizlik ve miskinlikten kurtarmaya, üretmeye ve çalışmaya yö-nelten telkinleri vardır. Bu telkinler de kişilerin çalışmasında, üretmesinde ve hatta girişimci olmasındaetkisi büyüktür.

f)Ekonomi: Bir ülkenin ekonomisi girişimciliği teşvik eden faktörlerin başında gelir. Ulusal ya dauluslararası büyüme fırsatları, çeşitli ekonomik fırsatlar, girişimciliğin gelişmesinin başlıca nedenleridir.

g)Mevzuat: Küçük işletmelerin kurulması yönündeki girişimlerde ve sürekliliğinde yasal teşviklerönemli olmaktadır.

UNİTE 1 – 7.KONU Girişimciliğin Önemi

1. Girişimciliğin Sosyal Hayattaki Önemi
Girişimcilik toplumun kalkınması için çok önemli ve gereklidir. Girişimciler hem bireysel hem toplumsal düşünmek zorundadırlar. Bunun sonucu olarak girişimcilerin içinde yaşadıkları topluma karşı önemli misyonları vardır. Örneğin; az gelişmiş ülkelerdeki en önemli sorunlardan biri işsizliktir. Bunu doğuran neden ise ürün ya da hizmet üretimi için yeni yatırımların yapılmamasıdır.
2.Girişimciliğin Ekonomik Hayattaki Önemi

Girişimcilik, ekonomik hayatta şu işlevleri yerine getirir:
● Millî gelirde artış sağlanması
● Gizli ve açık işsizliğin giderilmesi
● Gelir dağılımındaki adaletsizliğin önlenmesi
● Kalkınma ve sanayileşmenin yaygın duruma getirilmesi
● Dış ödemeler dengesinde açığın kapatılması
● Yerli ham maddelerin üretimde değerlendirilmesi
● Yeni ürün ve hizmetlerin sunulması
● Rekabeti artırma yoluyla çeşitliliğin ve kalitenin arttırılması

UNİTE 1 – 8.KONU Kendi İşini Kurmanin Avantajlari

Bir girişimcinin kendi işini kurmasının avantajları aşağıdaki gibi açıklanabilir:
• Bağımsız çalışmayı sağlar: Girişimciliğin en büyük avantajı bağımsız çalışmayı sağlamasıdır. Kendi işine sahip olma, kendi kendinin patronu olma çok sayıda bireyi girişimci olmaya yönlendirmektedir.
• İzlemek yerine liderlik yapma şansı verir: Girişimcilik bireye başkalarının emirlerini yerine getirmektense lider olma fırsatı verir.
• Fikirleri uygulama olanağı sağlar: Girişimcilik bireylere fikirlerini rahatça uygulama esnekliği sağlar.
• Yaratıcılığı ön plana çıkarır: Girişimciler yaratıcı, çözüm odaklı, alternatif ve çözüm üreten ve sonuç odaklı çalışırlar. Dolayısıyla başkaları direktifleriyle hareket etme zorunluluğunu ortadan kaldırarak fikirlerini rahatça uygulama, yaratıcı düşünme olanağı sağlar.
• Yüksek kazanç elde etme olasılığı vardır: Başarılı bir girişimcinin sabit gelirli diğer çalışanlara nazaran her zaman daha fazla kazanma şansı vardır.
• İş ortamını kontrol altında tutmak mümkündür: Girişimcilik bireylere kendi çalışanlarını ve çalışma ortamını kontrol olanağı sağlar.
• Saygınlık elde etmeyi sağlar: Başarılı bir girişimci gerek yaptığı çalışmalar gerekse elde ettiği kazançlarla başkalarının saygı ve hayranlığını kazanır.

UNİTE 1 – 9.KONU Kendi İşini Kurmanin Dezavantajlari

Kendi işini kuran girişimciler için iş fikri aşamasında bilgi eksikliği, iş kurma sürecinde yer alan resmi kurumların bürokratik yapıları, yasal işlemlerin uzunluğu ve karmaşıklığı, kuruluş masrafları, işletme döneminde enflasyon baskısı ile düşen kâr ve azalan işletme sermayeleri ve bunlara eklenebilecek birçok faktör girişimcinin başarısını ve karlılığını sürekli zorlamaktadır. İşini kurduktan sonra da girişimciyi bekleyen bir takım dezavantajlar vardır.
Bunları şu şekilde açıklamak mümkündür :
• Nakit akışındaki aksamalar
• Stres
• Yalnızlık
• Yeterli zamanın olmaması
• Çalışamazsa para kazanamayacak olması
• Aile huzurunun bozulması
• Hayır diyememenin getirdiği zorluklar
• Satıcı ve tedarikçilerle uğraşma
• Risk almak
• Daima finansmanla uğraşma zorunluluğu
• Sürekli öğrenme gereği
• Başarının çalışanlara da bağlı olması

UNİTE 2 Girişimci Ve Başarılı Girişimcilerin Özellikleri
UNİTE 2 – 1.KONU Girişimci Nedir

Girişimci, insan ihtiyaçlarını karşılamak üzere ekonomik mal ve hizmet üretiminin gerçekleştirilebilmesi için üretim faktörlerini bir araya getiren kişi olarak tanımlanabilir. Bir başka tanıma göre ise girişimci; risk ve belirsizlik ortamında yeni iş imkânlarını üretebilmenin yanında fırsatları, kaynakları ve kazancı arttırarak büyüyebilmek için kullanabilen kişi olarak ifade edilmektedir.

UNİTE 2 – 2.KONU Girişimcilerin Fonksiyonu

Toplumda girişimci rolünü oynayan kimselerin yüklendikleri işlerin bütünü girişimcilerin fonksiyonları olarak adlandırılır. Girişimci, her alandaki yeniliği başlatan kişi olduğu gibi yeniliklerin sürdürülmesi ve geliştirilmesi de onun karar ve uygulamaları sonucunda gerçekleşir. Bu karar ve uygulamaları yönlendiren girişimci kültür ve zihniyetinin oluşumunda, bu kişilerin girişimci olmadan önceki uğraşıları, eğitim düzeyleri gibi toplumsal ve ekonomik nitelikleri ile bireysel özellik ve davranış boyutları etkili olur.

Çağdaş bir girişimcinin yerine getirmesi beklenen fonksiyonlar şöyle sıralanabilir:

* Yeni mal ve hizmet üretmek veya bilinen mal ve hizmetlerin nitelik ve kalitelerini yükseltmek
* Yeni üretim yöntemleri geliştirmek ve uygulayabilmek
* Endüstride yeni organizasyonlar kurmak
* Yeni pazarlara ulaşmak

UNİTE 2 – 3.KONU Girişimcide Olmasi Gereken Özellikler

1. Kişisel Özellikler

a. Kendine güvenirlilik: Girişimci karşılaşacağı tüm zorlukların üstesinden gelebileceğine inanarak çalışmalarını sürdürür. Eksikleri görür ve onları gidermeye çalışır.
b. Kararlılık: Karşılaşabileceği sorunlardan kaçmak yerine, onları olduğu gibi kabul ederek çözmeye çalışır. Karar vermekten çekinmez.
c. İleri görüşlülük: Girişimci, ileride olabilecek değişim ve gelişmeleri önceden görebilen ya da tahmin edebilen kişidir. Yapmaya karar verdiği işlerde hem içinde bulunduğu zamanı hem de gelecek zamanda olabilecek olayları önceden düşünmek zorundadır. ç. Planlı hareket etme: Girişimci, işlerin doğru ve zamanında yapılabilmesi için yanında çalışanların da görüşlerini alır ve planlamasını yapar. Planlanan işlerin zamanında ve doğru olarak yapılmasını sağlar.
d. Kabul edilebilir riskleri göze alma: Girişimci, olabilecek (kabul edilebilir) riskleri göze alan kişidir. Gereksiz riske atılmaz. Kâr amacıyla hareket etse de sonuçta ortaya çıkabilecek olumsuz sonuçlara katlanmayı göze alır.
e. Atılımcılık: Yeni gereksinimleri önceden hissederek ya da yaratarak talep oluşmasını sağlar. Bu talepleri karşılayacak ürünler üreterek herkesten önce başarıya ulaşır.
f. Çok yönlülük: Girişimci, işletme fonksiyonlarının yerine getirilmesinde belli sınırlar içinde kalmak yerine otorite olmak ister ve bunun için kendini yetiştirir. Çalışmalarında yeniliklere açık olur ve iş birliğine, çok sesliliğe önem verir.
g. İş bitiricilik: Yapılması gereken bir işin sonuna kadar başında durur ve gerektiğinde kişisel çalışarak işin bitmesini sağlar. İşlerin takipçisi olarak işin her adımını izler.
ğ. Uyumluluk: İş dünyasında oluşan hızlı değişim ve gelişimleri takip eder ve bunlara uyum sağlar. Böylelikle rakiplerine karşı üstünlük sağlar.
h. Liderlik: Çalışanlarının başında durarak onlara geniş bir bakış açısı kazandırır. İşin doğru ve zamanında yapılmasını denetler ve sağlar.

2. Davranışsal Özellikler

a. Güçlü ikna yeteneği: Girişimci, yaptığı çalışmalarda karşısındaki kişileri kolayca ikna edebilecek yeteneğe sahip olmalıdır.
b. Girişkenlik: Girişimcinin davranışsal bir özellik olarak girişken bir yapıya sahip olması gerekir.
c. Bağımsızlık: Ticari etkinlikleri gerçekleştirirken kendi kararlarını alabilen, bağımsız düşünüp karar verebilen bir kişi olmalıdır.
ç. Yaratıcılık: Yeni fikirlerin ortaya çıkmasında ya da yeni mal ve hizmet üretiminde rakiplerinden daha önce bir fikri oluşturabilecek ve uygulamaya koyabilecek yeteneğe sahip olmalıdır.
d. Çalışkanlık: Her türlü çalışma koşulunu göze alarak yılmadan amaçlarına ulaşma azmi içinde olmalıdır.
e. Hayal gücü: Başkalarının göremediği ve düşünemediklerini hayal ederek onları herkesten önce gerçekleştirme başarısını gösterebilmelidir.
f. Liderlik yeteneği: Çalışanlarına önderlik ederek onlarda ekip ruhunun oluşturulmasını sağlamalıdır.
g. Esneklik: Hedefe ulaşmak için alınan kararın yanlışlığını gördüğünde doğru karara yönelebilmelidir.
ğ. Başarılı olma: Girişimciliğe başlayan kişiler belirli bir vizyona, bitmek bilmeyen bir girişimcilik tutkusuna ve başarma isteğine sahip olmalıdırlar.
h. Sorumluluk duygusu: Kendi sorumluluklarına ve değer yargılarına önem veren ve buna sonuna kadar bağlı bir yaradılışa sahip olmalıdır.
ı. Sorunları hızlı şekilde çözebilme: Girişimcilikte başarının sağlanabilmesi için girişimcinin atılgan, yaratıcı ve sorunların çözümünde hızlı karar verebilen bir yeteneğe sahip olması gerekir.
i. İşletmecilik konusunda teknik bilgi: Kurduğu işletmenin çalışma alanıyla ilgili olarak gerekli teknik özelliklere ya da bilgilere hâkim olması gerekir. Bu konudaki geçmiş deneyimlerin bulunması kendisi açısından bir avantajdır.
j. Yazılı ve sözlü iletişim yeteneği: Kendisi ve çalışanlarının teknolojinin olanaklarından ve iletişim kaynaklarından yararlanabilmesini sağlamalıdır.

3. Sosyal Özellikler

Girişimcinin insani ilişkilerde başarılı olmak için dikkat etmesi gereken faktörler ise şunlardır:
* İnsanlarla iletişim kurulduğunu unutmamalıdır. * Topluma yararlı mal ve hizmetler üretmelidir.
* Her insanın farklı özellikte olduğu gerçeğini kabullenmeli ve buna göre hareket etmelidir.
* Çalışanlarının gerekli ek eğitimleri almalarını sağlamalıdır.
* Çevreyi tanımalı, çevre tarafından tanınmalıdır.
* İnsanlara sevgi ile yaklaşmalıdır.
* Adil, tarafsız ve dürüst olmalıdır.
* Çalışanlarına her türlü sosyal olanakları sağlamalıdır.
* Başkalarına verdiği sözleri tutmalıdır.
* Değişik fikir ve önerilere açık olmalıdır.
* Vergilerini düzenli olarak ödemeli ve topluma örnek olmalıdır.
* Hataya karşı toleranslı olmalı, çalışanlara ufuk kazandırmalıdır.
* Konuşmadan önce dinlemeli, dedikodu ve söylentiye itibar etmemelidir.
* Davranışlarıyla topluma örnek olmaya çalışmalıdır.

UNİTE 2 – 3.KONU Girişimci Olabilir Miyim?

Girişimciliğe başlamadan önce kişinin bazı yeteneklere ve girişimcilik eğilimine sahip olması gereklidir. Öncelikle iş yeri kurulacak olan bölgede girişimcilik altyapısının uygun olup olmadığı saptanmalıdır. Girişimcinin motivasyonu ve başarma hırsı ileri derecede olmalıdır. Bunların bir arada olması girişimcilik yeteneklerini olumlu yönde etkiler

Girişimcilik, risk alarak ve üretim faktörlerini(doğa, emek, sermaye) bir araya getirerek mal ve hizmet üretme sanatıdır. Burada başarılı olabilmek için girişimcinin bu işlemleri tutkuyla yapması gerekir. Tutkuya dönüşemeyen bir girişimciliğin başarılı olması düşünülemez.

Girişimciliğe başlarken karşılaşılabilecek bazı risk ve olumsuzlukların da olduğu göz ardı edilmemelidir. Bunlar;
● Nakit akışındaki aksamalar,
● Piyasa koşulları,
● İşletme giderleri,
● Devlete olan ödemeler,
● Stresli çalışma ortamı,
● Aşırı sorumluluk,
● Mesleki ilerleme ile ilgili endişeler,
● İşteki doyumsuzluk,
● Dinlenmeye ve eğlenmeye zaman ayıramamak,
● Aldığı kararların sonuçlarından doğabilecek sorumluluk riski olabileceği,
● Yeterli zamanın olmaması,
● Güvensizlik ortamı,
● Çalışamazsa para kazanamayacak olması,
● İşin çok çabuk büyümesi,
● Müşterileri yeni ürün, hizmet ve gelişmelerden haberdar edememesi vb.dir.

Güncelleme: 20 Nisan 2018 — 02:49

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Test Çöz | Online Test Çöz | İnteraktif Testler | 2018 testicoz.org | Hakkımızda | İletişim | Site Haritası | Gizlilik Politikası | Kaynakça | Yasal Uyarı | RSS | Reklam
Secured By miniOrange