Din Kültürü 8 Konu Anlatımı

testicoz.org

Test Çöz , Online Soru Çöz , İnteraktif Testler


testicoz.org > Açık Lise Testleri > Açık Lise Konu Anlatımları > Din Kültürü 8 Konu Anlatımı

Din Kültürü 8 Konu Anlatımı

UNİTE 1 İslam ve Barış
UNİTE 1 – 1. KONU Barış İçinde Yaşamak Bir İhtiyaçtır

Barış; sulh, selamet, uzlaşı, savaşsızlık durumu, savaştan sonra silah bırakma, küs ve dargın olmama hâllerine denir.
Barışın hâkim olduğu toplumlarda huzur, güven, sevgi ve saygı egemen olur. Herkes birlikte, dostça ve kardeşçe bir yaşam sürer. Barış, toplumların daha çok gelişip kalkınmasına, insanların mutlu ve huzurlu bir ortamda yaşamasına imkân tanır.

Barışın olumlu sonuçları
• Güven
• Özgürlük
• Huzur
• Dayanışma
• Esenlik
• Kalkınma

UNİTE 1 – 2. KONU İsmal Barışa ve Birlikte Yaşamaya Önem Verir

İslam dini, barış ve huzur dinidir.

İslam; barış, güven, huzur, esenlik ve mutluluk anlamına gelir. Bununla ilgili Kur’an’da şöyle buyrulur: “Şüphesiz Allah katında din İslam’dır…” bu ayetten de anlaşılacağı üzere Yüce Allah tüm insanları barış ve esenlik dini olan İslam’a çağırmaktadır. Yine Kur’an’da; “Ey iman edenler; hepiniz topluca barış ve güvenliğe girin…” buyrulmakta ve insanlar, yeryüzünde barışın, sevginin ve hoşgörünün en güzel biçimde yaşanabileceği barış dini olan İslam’a girmeye davet edilmektedir.

İslam tarihinde Müslümanların barışa ve birlikte yaşamaya verdiği önemi gösteren örnekler
İslam tarihinde Müslümanların barışa verdiği önemi gösteren pek çok örnek bulunmaktadır. Medine Sözleşmesi, Hudeybiye Antlaşması, Mekke’nin Fethi ve savaşlardan sonra esirlere uygulanan muamele bunlardan bazılarıdır.

Medine Sözleşmesi
Peygamberimiz Medine’ye hicret ettikten sonra, orada bulunan diğer kabilelerle ortak bir antlaşma yapmıştır. Medine Sözleşmesi olarak bilenen bu antlaşma ile Medine’de yaşayan diğer din mensupları ve Müslümanlar arasında inançlara karışmama, barış içinde birlikte yaşama gibi konular taraflarca kabul edilmiştir.

Hudeybiye Antlaşması
Müslümanlar aleyhine çok ağır maddeler içermesine rağmen toplumsal barış adına kabul edilen önemli tarihî bir anlaşmadır.

Mekke’nin Fethi
Mekke, Müslümanlar tarafından fethedilince, inananlara zamanında birçok işkence eden müşrikler öldürülmeyi beklerken barış Peygamberi hepsini affetmiştir.

UNİTE 1 – 3. KONU Bir İnsanın Yaşamasını Sağlamak Bütün İnsanlara Hayat Vermek Gibidir

İslam’a göre tüm insanların hayatı kutsaldır. Yaşama hakkı Allah’ın insanlara verdiği bir haktır. Varlıkları Allah’ın bir emaneti olarak gören insan, hiçbir canlıya eziyet etmemelidir. Yaratıcı, hiç kimseye başkalarının yaşam hakkını sınırlama yetkisi vermemiştir. Yüce Allah, insanların öldürülmelerini değil, yaşatılmalarını istemektedir.
Maide suresi 32. ayette bu durum şöyle açıklanmaktadır: “…Kim…(haksız yere) bir cana kıyarsa sanki bütün insanları öldürmüş gibi olur. Kim de bir canın hayatını kurtarırsa sanki bütün insanların hayatını kurtarmış olur…”

İslam dinine göre bir insanın canına kıymanın cezası nedir?
İslam’a göre insanın kendi hayatına veya başkasının hayatına son vermesi, dinen büyük günahlardan sayılmıştır. İnsanlara hayatı bağışlayan Yüce Allah Kur’an’da; “Yanlışlıkla olması dışında bir müminin bir mümini öldürmeye hakkı olamaz… Kim bir mümini kasten öldürürse cezası, içinde ebediyen kalacağı cehennemdir. Allah ona gazap etmiş, onu lanetlemiş ve onun için büyük bir azap hazırlamıştır.”buyurarak insan hayatını bilerek ve kasten yok eden birisinin büyük suç işlediğini bildirmiş, onun ahirette cezasız kalmayacağını açıklamıştır.
Peygamberimiz de büyük günahların neler olduğuyla ilgili kendisine sorulan bir soruya, “ Allah’a ortak koşmak, anne ve babaya eziyet etmek, adam öldürmek ve yalancı şahitlik yapmak.”  şeklinde cevap vermiş ve öldürmenin büyük günahlardan olduğunu belirtmiştir.

UNİTE 1 – 4. KONU Hz. Muhammed Bir Barış Elçisidir

Hz. Muhammed, insanlığa rahmetin ve barışın en güzel bir örneği olarak gönderilmiştir. Kur’an’daki; “Biz seni ancak âlemlere rahmet olarak gönderdik.”  ve “(Resulüm!) Sen, Rabb’inin yoluna hikmet ve güzel öğütle çağır ve onlarla en güzel şekilde mücadele et…”  ayetleri Peygamberimizin bir barış elçisi olduğunu göstermektedir.

UNİTE 1 – 5. KONU Zorunlu Olmadıkça Savaş Bir İnsanlık Suçudur

Allah, yeryüzündeki bozgunculuğu önlemek üzere peygamberler ve kutsal kitaplar göndermiştir. Barışı bozucu, toplumsal birlik ve beraberliği zedeleyici her türlü davranış, tüm dinlerce yasaklanmıştır. İnsanlık için asıl olan barıştır. Savaş, insanlar arasında barış, güven ve huzurun sağlanmasına engel olan olumsuzlukları ortadan kaldırmak için başvurulan son seçenektir.

İslam dini, savaşa nasıl bakmaktadır?

İslam dini, ülkenin sınırlarının, milletin millî ve manevi değerlerinin korunmasını ister. Bunlara karşı yapılan saldırıların önlenmesi için yapılan savunma amaçlı savaşı meşru görür.
İslam, zorunlu hâllerde yapılması gereken savaşlarda çocukların, masumların, kadınların ve ihtiyarların öldürülmesini yasaklamıştır. Savaşta aşırı gitmek, Kur’an’daki; “Size karşı savaş açanlara, siz de Allah yolunda savaş açın. Sakın aşırı gitmeyin, çünkü Allah aşırı gidenleri sevmez.” ayeti ile yasaklanmış ve Müslümanların her fırsatta barışı esas almaları emredilmiştir.

Hz. Muhammed’in şahsında tüm Müslümanlara öncelikle barıştan yana olmaları konusunda şu öğütte bulunmaktadır: “Eğer onlar barışa yanaşırlar ise sen de barışa yanaş…”

UNİTE 3 Yaşayan Dinler ve Benzer Özellikleri
UNİTE 3 – 1. KONU Yaşayan Dinler

Günümüzde yaşayan bu dinleri şöyle sınıflandırabiliriz

Vahye dayalı dinler : Yahudilik, Hristiyanlık ve İslamiyet
Hint dinleri : Hinduizm, Budizm, Caynizm ve Sihizm
Çin ve Japon dinleri : Taoizm, Konfüçyanizm ve Şintoizm
Geleneksel dinler : Kabile dinleri.

Vahye dayalı dinler
Günümüzde dünya üzerinde temsilcisi bulunan Yahudilik, Hristiyanlık ve İslamiyet vahye dayalı dinlerdir. Allah tarafından vahiy yoluyla bildirilmiş olan bu dinlere ilahî dinler denir.

Yahudilik
Kutsal Kitabı : Tevrat
Peygamberi : Hz. Musa
İbadet Yeri :  havra veya sinagog

Hristiyanlık
Kutsal Kitabı : İncil
Peygamberi : Hz. İsa
İbadet Yeri :  Kilise
Başlıca İbadetleri : Günlük ibadetler, pazar ayinleri ve diğer önemli günlerdeki ibadetler.

İslamiyet
Kutsal Kitabı : Kur’an-ı Kerim
Peygamberi : Hz. Muhammed(SAV)
İbadet Yeri :  Camidir. Ancak İslâm’da, cuma ve   bayram namazlar) hariç, insanlar namazlarını her yerde kılabilirler.
Başlıca İbadetleri : Namaz, oruç, zekât, hac ve benzeri günlük, haftalık, yıllık ibadetler de vardır. Örneğin vakit namazları günlük, cuma namazı haftalık, bayram namazı yıllık ibadetlerdendir.

Vahye dayalı dinler

Budizm:
Buda tarafından kurulan bir dindir. Buda’nın asıl adı Siddhartha Gautama (Sidarta Gotama)’dır. Hindistan’da ortaya çıkmış bir dindir. Budizmin bu kutsal metinlerine Tipitaka (Üç Sepet) adı verilmektedir. Buda’nın heykellerinin bulunduğu kutsal mekânlara pagoda denilmektedir.

Caynizm:
Kurucusu Vardhamana’dır. Caynizm daha çok asiller ve halk arasında yayılmıştır. Vardhamanın ölümü Caynist takvimin başlangıcı sayılmıştır. Cayna ahlakı üç temel ilkeye dayanır. Bunlar; Doğru görüş, doğru bilgi, doğru davranıştır. Caynizmin kutsal metinleri Agama ve Siddhanta dır.

Sihizm:
Guru Nanak tarafından kurulmuş bir dindir. Taraftarlarına sih denir.Sihizm her yerde, her zaman var olan ve sonsuz özelliklere sahip tek bir Tanrı’ya inanç üzerine kuruludur. Sihlerin en kutsal ve en meşhur mabetleri Amritsar’da bulunan Altın Tapınak’tır. kutsal kitapları Adi Granthdır

Çin ve Japon dinleri 

Taoizm:
Kurucusu Lao Tzu’dur. Taoizmin kutsal kitabı Tao Te-King’dir

Konfüçyanizm:
Dinin kurucusu Konfüçyüs adındaki bir filozoftur. Konfüçyanizm’de Tien adında bir tanrıya inanılır. kutsal kitapları Beş Klasik ve Dört Kitaptır.

Şintoizm :
Şintoizm, Japonların geleneksel millî dinleridir. Yaklaşık sekiz milyon tanrısı vardır. Şintoizm’de, atalara saygı çok önemlidir. Ataların öldükten sonra yaşadığına inanırlar ve evlerinde onlar için bir köşe oluştururlar. Tabiata tapmaya önem verir.

Geleneksel Dinler

Gelişmiş bir hayat tarzına ulaşamamış olan, geçimlerini avcılık, balıkçılık ve tarımla sağlayan ilkel kabilelerin inanç dünyalarını oluşturan dinlere geleneksel dinler adı verilmektedir.

İlkel kabile dinlerinde inanç sistemleri ile ilgili çeşitli kavramlar vardır. Bu kavramlar, her kabilede değişik kelimelerle ifade edilse de taşıdığı anlam itibariyle aynıdır.

Mana:
Toplum tarafından önemli kabul edilen bitki, hayvan gibi varlıklarda ve kabile reisi, sihirbaz gibi kişilerde bulunduğuna inanılan doğaüstü bir güçtür. Mana’ya sahip olduğuna inanılan canlı ve cansız varlıklara fetiş denir.

Yüce Tanrı:
Geleneksel dinlerde yüce tanrı inancı bulunmaktadır. Tanrı göğünen yüksek katlarındadır. Tüm doğa olaylarını yönettiği gibi varlıkları yaratan ve dünyaya hükmedendir. Büyük felaketlerde Yüce Tanrı’ya sığınma şarttır.

Tabu:
Doğaüstü kabul edilen ve dokunulmazlığı bulunan kutsal yerler, nesneler, kabile reisleri, sihirbaz hekimler, bebekler, ölüler ve bazı bitkilerdir. Tabu kabul edilen bu varlıklara yaklaşabilmek ve iletişim kurmak için mutlaka ayin yapılmalıdır.

Totem:
İlkel kabilelerde totem, kabile halkının kendilerine akraba saydıkları ve kabilenin büyük atası olarak kabul edilen hayvan, bitki ve cansız varlıklara verilen addır.

Şaman:
Ruhlarla bağlantı kuran, dini ayin ve törenleri yöneten din adamlarıdır. Şaman ruhlara hâkimdir.

Büyü:
Bir işte başarıya ulaşmak için doğaüstü güçlerin yardımını sağlamak düşüncesiyle büyücüler tarafından yapılan işlemdir.

Efsane:
İlkel kabile insanlarının, tanrıları, evrenin yaratılışını, evrendeki olayların oluşumunu, dünyanın ve insanın geleceğini, dinî ayin ve törenleri konu edinen hikâyelere verilen isimdir.

Ayin:
İlkel kabilelerin, bir düzen içerisinde ve belirli kurallara göre yaptıkları dinî törenlerdir

UNİTE 3 – 2. KONU Dinlerin Benzer Özellikleri

DİNLERİN HAC MERKEZLERİ
İslamiyet: Mekke
Yahudilik: Kudüs
Hristiyanlık: Kudüs, Roma vb.
Hinduizm: Benares (Varanasi), Ganj nehri
Budizm: Bodhi Gaya

Güncelleme: 20 Nisan 2018 — 02:49

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Test Çöz | Online Test Çöz | İnteraktif Testler | 2018 testicoz.org | Hakkımızda | İletişim | Site Haritası | Gizlilik Politikası | Kaynakça | Yasal Uyarı | RSS | Reklam
Secured By miniOrange