Dil ve Anlatım 8 Konu Anlatımı

testicoz.org

Test Çöz , Online Soru Çöz , İnteraktif Testler


testicoz.org > Açık Lise Testleri > Açık Lise Konu Anlatımları > Dil ve Anlatım 8 Konu Anlatımı
Dil ve Anlatım 8 Konu Anlatımı
UNİTE 1 Sözlü Anlatım
UNİTE 1 – 1.KONU Konferans

Yazar, düşünür ve sanatçıların veya kendi alanında uzman kişilerin bir konuyu açıklamak, tanıtmak, bilgi vermek, öğretmek amacıyla yaptıkları konuşmalara konferans denir.
Konferans verilmeden önce konuşmayı yapacak kişi mutlaka dinleyicilere tanıtılmalıdır.

Hangi konularda konferans verilebilir?
İlim, sanat, teknik, teknoloji, düşünce, kısacası doğa ve kültür ilimleriyle ilgili her konuda konferans verilebilir.

Konferansların Ortak Özellikleri
• Konferans metinlerinde konferansçının amacı bir fikri, bir düşünceyi kendisini dinleyenlere benimsetmektir.
• Konferanslar bir konuyu açıklamak, dinleyicileri bilgilendirmek, aydınlatmak üzere hazırlanan konuşmalardır.
• Konferanslar geniş kitlelere veya uzmanlar grubuna bir konu hakkında bilgi vermek üzere düzenlenir.
• Konferansta konu dinleyicilerin ilgisini çekecek şekilde olmalı ve düşünceler bir bütünlük içinde verilmelidir.
• Ele alınan konuda yetkili olduğu bilinen ve kabul edilen kişilerin konferans vermesi gerekir.
• Konferansta özgün düşünceler dile getirilir.

Konferans plânı şöyle düzenlenebilir:
a. Konferansın amacı
b. Hitap cümlesi
c. Konunun sunuluşu
d. Sonuç
e. Sorular ve cevaplar

Konferansçının konferans sırasında dikkat etmesi gereken özellikler:
• Tek kişinin uzun süre konuşmasının dinleyicileri bıktıracağından konferans bir saatten fazla sürmemelidir.
• Konferans veren kişinin, dinleyicilerin kültür ve zevk düzeyini dikkate alması gerekir.
• El, kol ve vücut hareketlerini konunun anlamına uygun olarak yerinde ve uyumlu yapmak zorundadır. Bu hareketleri fazlaca kullanırsa dinleyicilerin dikkatleri dağılır.
• Konferansçı görünüşü, kılık kıyafeti, tavır ve hareketleriyle dinleyiciler üzerinde olumlu ya da olumsuz tesirler bırakacağından bunlara dikkat etmelidir.
• Konferansçı heyecanıyla değil aklı ve sağduyusuyla hareket etmesi gerekir.
• Konferansçı konuyu dağıtmamalı ve ses tonunu konuşmaya göre ayarlayabilmelidir.
• Konuşmanın etkili olması için konuşmacı, sözlü anlatım tekniklerine uymalı; elindeki notları dinleyiciye okumak yerine, onlara sadece hatırlamak için bakmaya özen göstermelidir.
• Konuşmacı, bayağı ve argo sözler kullanmaktan kaçınmalıdır. Zaman zaman fıkralarla veya konuşma tarzının değiştirilmesiyle dinleyicilerin dikkatini ve ilgisini uyanık tutmaya çalışmalıdır.

UNİTE 1 – 2.KONU Açık Oturum

Bir konunun dinleyiciler önünde söyleşi havası içinde birkaç kişi tarafından tartışıldığı toplantılara denir.

Açık oturumun özellikleri
• Eleştiri var fakat suçlama yoktur.
• Konuşmacılara sıra ile sorular yöneltilir.
• Konuşmalar içtenlikle yapılır.

Açık oturumlar nasıl yerlerde düzenlenir?
• Geniş bir salonda, izleyiciler önünde ve başkan eşliğinde yapılır
• Konuşmacı sayısının altı kişiyi geçmemesi tercih edilir.
• Toplum sorunları konuşulmasında en sık uygulanan toplantı türüdür.
• Ortaya atılan düşüncelerin, bilgilerin verilen örneklerin bilimsel geçerliliği olmalıdır.
• Dinleyicilerle konuşmacıların bir konu üzerinde birlikte düşünme isteği çevresinde gelişir

Açık oturum planı
• Yapılış nedeni
• Konusu ile ilgili olayın ya da gelişmenin anlatılması
• Konuşmaları özetlemek
• Konuşmacılara sorulacak sorular
• Açık oturumu sonuca bağlamak

Açık oturumda başkanın görevleri
• Açık oturumu konuya hakim olan bir başkan yönetir.
• Giriş Konuşması Yapması
• Soruların düzenli olarak sorulması vb. durumlar başkanın idaresinde yapılır.
• Tartışma sırasında meydana gelebilecek tatsız ve çirkin saldırıları da önlemelidir

UNİTE 1 – 3.KONU Sempozyum

Belli bir konuyu aydınlatmak amacıyla, bilim adamı ve araştırmacıların bir araya geldikleri ve konuşmacıların konunun belirli bölümlerini sundukları, tartışmalı toplantılara sempozyum denir. Bir başka deyişle; ortaya konan konu hakkında aynı oturumda, çeşitli kişilerin yaptıkları açıklamalı konuşma türüdür.

Sempozyum düzenlemedeki esaslar
• Sunulan bilgiler bilimsel değer taşır.
• Önceden belirlenmiş konuşmacılar bulunur.
• Konuşmaların tutanakla tespit edilmesinin zorunlu olduğu toplantı türü.
• Yapılan konuşmalar sonradan basılı materyal haline getirilir.
• Konuşmaların yayımlanma zorunluluğu vardır.

Sempozyum düzenleme kurulunun görevleri
• Sunulacak bildirilerin seçilmesi
• Sunulacak bildirilerin yayımlanması
• Düzenin sağlanması

Oturum başkanının görevleri:
• Oturumun başarı ve etkinliğinden sorumludurlar.
• Oturum başkanları, kendi aralarında bir değerlendirme yaptıktan sonra, bu oturumun amaç ve hedefini konuşmacılara aktarmalı, sunu ve tartışma süre limitlerini belirtmelidir.
• Konuşmacıların sunularını içerik ve uygulama olarak kısmen izleyebilmelidirler.
• Oturumdan önce sunum salonunda konuşmacıların hazır bulunmalarını ve slaytlarını kontrol etmelerini sağlamalıdır.
• Başlangıçta konuyla ilgili kısa bir giriş yapılmalı, konu hakkında dinleyicilere bilgi verilmelidir.
• Konuşmacılar konuşmalarını bitirdikten sonra konuyu dinleyicilerin tartışmasına açmalı, sorular varsa ilgili konuşmacılar tarafından yanıtlanması için olanak sağlamalı, salondan gelecek katkıları ve görüşlerin aktarımını teşvik etmelidir.

UNİTE 1 – 4.KONU Forum

• Sosyal bir sorunun geniş kitleler önünde bütün varlıklarıyla tartışıldığı ve dinleyicilerin de bu tartışmanın içinde aktif olarak yer aldığı toplantı türüdür.
• Bir sorun üzerine bütün ilgililerin görüşlerini öğrenmek için yapılan toplantı türü.

Forumun diğer toplantı türünden ayıran en belirgin özelliği:
Dinleyicilerin aktif olarak yer alması

Forumda başkanın taşıması gereken özellikler
• Tartışma konusunu çok iyi bilmesi
• Konuşmacı ve dinleyicileri iyi tanıması
• Hoşgörü ve otoriteyi dengeli bir şekilde korumalıdır.
• Olay ve konuşmacıları kısa sürede doğru bir şekilde algılaması

Münazara

Münazara:
• Sınıf ortamında yapılması daha uygundur.
• Bir konuda karşıt görüşlerin savunulduğu söz yarışı olarak ifade edilir.
“Toplum mu sanatkârı yetiştirir, sanatkâr mı toplumu yetiştirir?”
Bu konu sözlü anlatım türlerinden “münazara”’ da tartışılması daha uygundur.

Münazarayı yöneten başkanın görevleri
• Tartışılan konunun nitelik ve sınırlarının dinleyicilerce anlaşılmasını sağlamak
• Yerine göre tartışmaya katılır, soru sorar.
• Söylenenlerin zaman, zaman özetini yapar.
• Belirtilen yöntem gereğince ortaya çıkan düşünceleri oya sunmak ve rapor hazırlamak
• Tartışmanın konu dışına çıkmasını, kişiselliğe dökülmesini, gergin bir durum olmasını önlemek

Münazarada tartışmacıların (konuşmacıların) uyması gereken kurallar.
• Konu dışına çıkmamak
• Ortaya çıkan sonucu hoş görü ile karşılamak
• Konuşmayı iğliyle dinlemek
• Karşıt görüşleri birleştirmeye çalışmak
• Münazarayı benlik, kişisel üstünlük sorunu yapmamak
• Toplantılara sorunların çözümü için öneriler hazırlayarak gelmek.
• Gerçeği ve faydalı olanı bulmaya çalışmak.
• Düşüncelerini anlaşılır, kısa açık olarak ifade etmek.
Münazarayı diğer toplantı türlerinden ayıran yönü:
Eğitim amacı ile okulda düzenlenmesi.

UNİTE 2 Bilimsel Yazılar
UNİTE 2 – 1. Konu Bilimsel Yazılar

Bilimsel bir buluşu veya araştırmayı toplumla paylaşmak amacıyla yazılan yazılardır. Bilimsel bir yazının en önemli özelliği açık ve kesin olmasıdır. Bu metinler, alanlarında gerekli donanımlara sahip kişiler tarafından kısa, öz ve hemen anlaşılır bir nitelikte yazılır.

Bilimsel metinlerin deneme, fıkra, makale gibi öğretici yazılara göre daha ciddi bir üslubu vardır. Dergi ve gazetede yer alan bu türlerde ise okuyucuyla sohbet edermişçesine bir üslup kullanılır. Bilimsel metinler, bilimin ciddiyetini taşır. Deneme, fıkra ve makale gibi türlerin yazılış amacı bilgi vermektir. Ancak okuyucuyu düşündürmek bir adım öne çıkar. Bilimsel metinlerde ise amaç, açık ve kesin bir şekilde bilgi vermektir. Bu kesinlik bakımından bilimsel yazılar makaleye yaklaşır. Çünkü makalelerde de kanıt ve kesinlik vardır.

Bilimsel Yazıların Türleri
• Bilimsel Makaleler
• Tarama ve Değerlendirme Makaleleri
• Konferans Raporları
• Toplantı Özetleri

Bilimsel Yazıların Bölümleri
• Başlık
• Özet
• Giriş
• Asıl metin
• Sonuç ve tartışma

1. Başlık
Bilimsel yazılarda başlık çok önemlidir. Metnin başlığı, içeriği verebilecek en az sözcükten oluşmalıdır. Uygun başlık konulamamış bir bilimsel metin okuyucunun dikkatini çekemez. Çünkü başlık; metnin etiketi durumundadır.

2. Özet
Bilimsel yazıların özet bölümlerinde, metnin tamamında anlatılanların küçültülerek bir paragraf haline getirilmiş biçimi yer alır. Bu özet metnin içeriğini tam anlamıyla ifade edebilecek özellikte olmalıdır. Ayrıca özet kısmında, araştırmanın amaçları, araştırma yöntemleri, araştırma bulguları, sonuçları ve bu sonuçların önemi üzerinde durulur.

3. Giriş
Bilimsel makalelerin giriş bölümü nasıl yazılmalıdır?
• Makalede ifade edilenlerin kolay ve doğru anlaşılmasına yarayacak temel bilgiler verilmelidir. Yazıda geçen her türlü terim ve kısaltmanın ne anlama geldiği açıklanmalıdır.
• Çalışmanın gerekliliği ortaya konur.
• Makalede işlenen konunun daha önceki yayınlarda nasıl ele alındığı anlatılır.
• Makaleye konu olan araştırmada nasıl bir yöntem izlendiği ve bu yöntemin seçiliş sebebi ortaya konur.
• Araştırmada ana bulgular dile getirilir ve sonuçları belirtilir.

4. Asıl Metin
Bilimsel yazıların malzeme ve yöntemler kısmında yazarın neyi, niçin ve nasıl kullandığını okuyucuya açıklaması gerekir. Yazar böylece kendisinden sonra başka bir uzman kişinin aynı çalışmayı tekrar etmesini sağlar.

5. Sonuç ve Tartışma
Bilimsel makalelerin tartışma ve sonuç bölümlerinde araştırma sonucu elde edilen bulgular açık ve anlaşılır bir şekilde ortaya konur, tartışılıp genelleştirilir, başka çalışmalarla ilişkilendirilir. Ayrıca yapılan çalışmanın günlük hayattaki yeri ve önemi üzerinde durulur.

Dipnot Koyma
Yazıda geçen herhangi bir söz ya da sözcükle ilgili olarak sayfa altına konan aydınlatıcı veya kaynak belirten açıklamaya dipnot denir.

Bilimsel Yazıların Özellikleri
• Bilimsel yazılarda dil “göndergesel işlev”de kullanılır.
• Bir üniversitenin ne kadar çok bilimsel makalesi yayımlanırsa itibarı da o derece artar. Hem ülkenin hem de üniversitenin ismi duyulur.
• Bu metinler “başlık, özet, giriş, asıl metin, sonuç ve tartışma” bölümlerinden oluşur.
• Alanında uzman kişilerce kaleme alınır.
• Bilimsel metinlerde nesnel bir anlatım benimsenir.Kişisel düşünceler ve yorumlar anlatıma katılmaz.
• Ortaya konan nesnel görüşler ise sağlam kaynaklara dayandırılır ve bu kaynaklar yazının sonunda belirtilir.
• Bilimsel metinlerde açık, anlaşılır bir dil kullanılır.
• Dilin göndergesel işlevi öne çıkar.
• Terimlere çokça yer verilir.
• Bu metinler çok anlamlılığa kapalıdır.

Bilimsel Yazılarla Makalenin Benzerlik ve Farkları
• Her iki türde de anlatılanların kanıtlanması gerekir.
• Her iki tür de kurallı cümlelerle kurulurlar.
• İki türde de amaç okuyucuyu bilgilendirmektir.
• Bilimsel yazılar makaleye göre daha geniş bir araştırmaya dayanırlar.
• Bilimsel yazıların okuyucusunun belli bir birikime sahip olması gerekir. Ancak makale her kesime hitap edebilir.

Bilimsel Yazılarla İlgili Terimler
Bibliyografya: Kaynakça
Kaynakça: Belli bir konu, yer veya dönemle ilgili yayınları kapsayan veya en iyilerini seçen eser
Dokümantasyon: Belge bilimi. Bir konu hakkındaki bilgilerin toplanması, analiz edilmesi, saklanması ve duyurulması
Dipnot: Sayfa içinde geçen herhangi bir düşünce veya bilgi ile ilgili olarak sayfa altına konulan açıklama
İndeks: Bir kitabın veya derginin kişi, konu, yer adı vb. bakımından içindekileri yer numarasıyla belirten ve eserin arkasında yer alan alfabetik liste, dizin, fihrist

Güncelleme: 20 Nisan 2018 — 02:50

1 yorum

Yorum Yap
  1. Bu konular ek sinavdada karşimiza cikicakmiyoksa farkli bisey cikarmi

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Test Çöz | Online Test Çöz | İnteraktif Testler | 2018 testicoz.org | Hakkımızda | İletişim | Site Haritası | Gizlilik Politikası | Kaynakça | Yasal Uyarı | RSS | Reklam
Secured By miniOrange